• Fraktbørser

  Fraktbørser er virtuelle markedsplasser for – hovedsakelig – speditører og transportører. Her kan brukerne av børsen tilby frakt som det trengs transportmuligheter for.

 • Farlig gods

  Varer som det er farlig å transportere. Blant disse er f.eks. radioaktive, eksplosive, lettantennelige, giftige og etsende kjemikalier.

 • Fastavtale

  En fast dato er når en fast tid er bestemt i avtalen av et transportoppdrag, til hvilken tid kjøretøyet er lastet eller losset. Overholdelsen av denne datoen er da en del av kontraktforpliktelsen. Begrepet Fast tid erstatter det utdaterte begrepet "tidsklar".

 • Flåteadministrasjon

  Betegner målrettet disposisjon, styring og kontroll av kjøretøyflåter (truck, personbil, skip, jernbane). Ved bruk av programvare med f.eks. GPS-systemer snakker man om digital flåteadministrasjon. Slik programvare skal gjøre det mulig å følge et kjøretøy

 • Forkortelse for Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen

  Generelle forretningsbetingelser for speditører.

 • Forretningslogistikk

  Forretningslogistikk er samlebegrepet for all logistikk i et selskap. Her inngår alle interne og tverrgående aspekter innen logistikk. Dette gjelder innkjøp, intern logistikk for produksjon og levering, samt distribusjon av de produserte varene. Begrepet

 • Frakt

  Dette begrepet betegner ethvert gods som en transportentrepenør overtar for transport i henhold til avtalefestet kontrakt.

 • Frakt- og lasteromsbørs

  En frakt- og lasteromsbørs er en virtuell markedsplass - som oftest for speditører og fraktfirmaer. Her kan disse aktørene forhandle tilgjengelige/manglende frakt- og lasteromstilbud. Således oppnår de en optimal kapasitetsutnyttelse!

 • Fraktbrev

  Et dokument som er utstedt av avsenderen, og som følger varen. Fraktbrevet tjener som bevisdokument for inngåelsen av og innholdet i en fraktavtale og som mottaksbekreftelse når varen overtas av avsenderen og utleveres hos mottakeren.

 • Fraktfirma

  Et fraktfirma gjennomfører en frakttransport til lands, til vanns eller i luften.

 • Fraktnotis

  I en fraktnotis kan transportbedrifter melde fra til mottakeren om omtrentlig ankomsttid for kjøretøyet, antall artikler og varens vekt eller volum, slik at mottaksstedet kan gjøre de nødvendige forberedelser.

 • Fraktsøk

  Med dette menes målrettet søk etter frakt, f.eks. fra sjåfører, transportfirmaer eller speditører. Man angir sine preferanser og får opp et utvalg laster på skjermen. Dermed kan kjøretøyets kapasitet utnyttes optimalt på en rask og målrettet måte.

 • Fraktturplanlegging

  Betegner organiseringen av transportoppdrag (enten manuelt eller ved hjelp av en programvare for fraktturplanlegging). Oppdragene fordeles slik på kjøretøyene at kostnader og kjøretid minimeres.

 • Frigotransport

  Betegner kjøle- og dypkjøletransporter (latin frigor = Kulde)

 • FTL (Full Truck Load)

  FTL (Full Truck Load) betyr at en lastebil har fraktet en last på full kapasitet. På norsk kaller man det komplett lasting. Både for sjåføren og for transportøren, og ikke minst for kunden, er komplett lasting veldig bra. For transportøren elimineres

Kjenn bransjen

Abonner nå og motta regelmessig relevante artikler som forenkler jobbhverdagen og utvider forretningshorisonten.


Påmelding til nyhetsbrev

Til toppen