Generelle forretnings­betingelser

Kontakt sentralbord

1. Generelt

(1) For alle leveringer og ytelser under dette kontraktsforholdet gjelder utelukkende de nedenstående betingelser. Vilkår og betingelser som er framsatt brukeren, er  ikke bindende uansett om TIMOCOM ikke uttrykkelig har avvist disse. TIMOCOMs tilbud er utelukkende rettet mot entreprenører i henhold til den tyske loven BGB §14 for kommersielle formål.

(2) TIMOCOM forbeholder seg retten til å endre eller utvide disse betingelsene ved utløpet av en avregningsperiode. TIMOCOM vil informere brukerne om endringen i form av en uttrykkelig merknad på fakturaskjemaet eller på markedsplassen. Dersom brukeren ikke straks eller senest i løpet av 1 måned etter kunngjøring sier seg uenig i de endrede betingelsene, går vi ut fra at brukeren samtykker i endringen av betingelsene. Dersom regningen blir betalt uten forbehold, regnes aksepten også som gitt.

(3) Forklaringer til, tillegg til og endringer av avtalen må foreligge i skriftlig form for å kunne gjelde. Avtaler partene at en tredjepart er berettiget til å benytte TIMOCOMs markedsplass, så tildeler den annen part denne brukeren fullmakt til mottakelse av TIMOCOM informasjoner.

(4) Uavhengig av formen ved omtale av personer (f.eks. brukere) i denne avtalen, gjelder det for alle kjønn.

2. Kontraktsgjenstand

(1) Mot et vederlag som betales regelmessig stiller TIMOCOM en bruksrett for en brukerplattform (heretter kalt: TIMOCOMs markedsplass lisens) til disposisjon for brukeren. Lisensens omfang er avhengig av den individuelle avtalen. TIMOCOM kan etter eget skjønn gi brukeren tilgang til denne brukerplattformen (heretter kalt: Smart Logistics system) via en programvare som må installeres, en kombinasjon av brukernavn og passord, ved nettpålogging eller et grensesnitt til brukerens eksisterende programvareomgivelser. Driften av markedsplassen skjer ved hjelp av servere som er koblet opp mot internett og som kun er tilgjengelige via en internettforbindelse. Alle elektroniske tjenester leveres ved ruterens utgang av datasenteret som er vert for plattformen.

Unntatt fra dette er perioder der serverne TIMOCOM bruker ikke er tilgjengelige av tekniske årsaker eller av andre grunner som TIMOCOM ikke kan påvirke, eller når TIMOCOM foretar vedlikeholdsarbeid på serverne som er nødvendig for å opprettholde de avtalefestede ytelsene og der det kan være umulig å unngå at det oppstår feilfunksjoner under serverforespørsler. TIMOCOM vil begrense planlagt vedlikehold og planlagte oppgraderinger til tiden før kl. 7.30 og etter kl. 18.00 (CET) og hele dagen i helgene, såfremt det er mulig. TIMOCOM kan midlertidig begrense eller suspendere tjenestene hvis det er nødvendig for å overholde regulatoriske eller juridiske krav, opprettholde systemintegritet eller opprettholde databeskyttelse.

(2) Hvis TIMOCOM gir brukeren tilgang til markedsplassen via en programvare, kan dette skje etter eget skjønn f.eks. som nedlastingstilbud eller via App Store® fra Apple®, Google Play™ osv. Nedlasting og installasjon er ikke en del av TIMOCOMs ytelser, men foretas av brukeren selv på eget initiativ og eget ansvar. Dersom det gis tilgang via en online registrering med brukernavn og passord eller en nettbasert innlogging, forbeholder TIMOCOM seg retten til å stille bestemte krav til sammensettingen av passordet, koble den personlige individuelle tilgangen med en e-postadresse som brukeren må oppgi eller bruke lokale sikkerhetskjennetegn, for eksempel eksisterende autentifiseringsteknikker i operativsystemet som brukerens enhet har.

(3) Brukeren velger selv ut, skaffer til veie og bruker nødvendig maskin- og programvare og nødvendige fjernforbindelser. Alt dette skjer på egen risiko. 

(4) TIMOCOM har innenfor rammen av videreutvikling og optimering av sine produkter rett til å utføre modifikasjoner av produktene såfremt produktenes viktigste ytelsesegenskaper ikke blir redusert.

(5) TIMOCOM kan sende brukeren varsler via markedsplassen om tilbud, mottatte meldinger eller transaksjoner. TIMOCOM forbeholder seg retten til å begrense antallet, visningsvarigheten og oppbevaringen av slike meldinger.

3. Brukerrettigheten

(1) Bruksretten som gis i denne kontrakten, gjelder bare for det individuelt avtalte omfanget, f.eks. et bestemt antall personlige enkelttilganger (kontoer), transaksjoner eller et avtalt datavolum i brukerens forretningsvirksomhet per filial, selvstendig eller uselvstendig, til markedsplassen, og kan ikke overdras til tredjeparter eller andre filialer eller brukssteder. Ved bruk av tilgang via brukernavn og passord eller nettbasert innlogging har man ved enkeltadgang kun adgang til én bruksrett av gangen, både når det gjelder datamaskin og/eller nettleser (konkurrerende lisens).

(2) Bruksretten gjelder bare for inntasting og søk på bransjespesifikke opplysninger i ordinær forretningsdrift. Alle opplysninger må være sanne og må kunne dokumenteres overfor TIMOCOM på forespørsel. Utdaterte eller innsamlede data skal slettes dersom det ikke foreligger en lovpålagt lagringsplikt. Bruk for følgende formål eller innhold er forbudt:
a) Uønskede meldinger, som f.eks. spam, masseforespørsler, generell reklame og generelle tilbud .
b) Illegale formål, ukorrekte opplysninger, bedrag eller villedning .
c) Overtredelse av rettigheter som for eksempel tredjeparts personlige rettigheter, åndsverk eller privatsfære.
d) Systematisk innsamling av opplysninger, spesielt data som gjør det mulig å opprette en profil for en annen bruker.
e) Innlegging av programmeringskode som påvirker brukerenhetens funksjon eller programvare.
f) Innhold som er til hindring for, sjenerer eller skader TIMOCOM eller tredjeparter, som andre brukere, f.eks. pga. oppfordringer til boikott, kjedebrev, stalking, trusler, fornærmelser, sjikane, diskriminering, hatytringer, forretningsbeskadigelse, ytringer av seksuell natur, fremstilling av brutalitet, vold, terror eller nakenhet,
g) Tilbud om levering av tjenester som det ikke foreligger nødvendig offentlig godkjenning eller tillatelse for,
h) Innhold som bryter med gjeldende lov eller moral, eller som brukeren ikke har tillatelse til å overføre.

(3) Dataene som er stilt til rådighet gjennom markedsplassen, kan bare hentes ut ved hjelp av den eksisterende eksport- eller utskriftsfunksjonen. Automatisering av bruken av markedplassen, enten det er via et grensesnitt, fremmed programvare, bots, scripts eller andre hjelpemidler som avviker fra standarden i vanlige nettlesere som f.eks. Chrome™, Firefox® eller Microsoft Edge®, må ha en skriftlig godkjenning av TIMOCOM.

For alle tilbud fra TIMOCOM som gir tilgang til bruk i ubegrenset omfang til en fast pris, gjelder "fair use"-prinsippet. Med dette prinsippet ønsker TIMOCOM å gi alle brukere en rettferdig bruksopplevelse av høy kvalitet. TIMOCOM forbeholder seg derfor retten til å iverksette egnede tiltak for å begrense en brukers bruksrett, dersom brukeren pga. sitt individuelle bruksmønster legger beslag på TIMOCOMs ressurser på en slik måte at det oppstår en klar hindring for rettferdig fordeling av serverkapasiteten, båndbredden og lagringskapasiteten som står til disposisjon. Slik innskrenkninger kan f.eks. være begrensning av antallet forespørsler eller transaksjoner per minutt for en lisens eller en begrensning i lagringsplassen.

(4) TIMOCOM forbeholder seg retten til å kunne avbryte en brukers tilkobling til markedsplassen og til å kunne slette data automatisk dersom dette kan forhindre eller stanse brudd på gjeldende lov eller god skikk iht. punkt 3 (2). Det samme gjelder hvis programvarens, en applikasjons eller markedsplassens opprettholdelse er teknisk truet av brukeren. Hvis en bruker varsler fra til TIMOCOM om innhold hen mener er lovstridig, må dette begrunnes. Etter at varselet er sendt, mottar brukeren en bekreftelse. Brukeren som har lagt inn det varslede innholdet på markedsplassen, informeres om at innholdet er rapportert som lovstridig via en e-post til den adressen denne brukeren har angitt. Etter at forholdet er undersøkt, vil begge brukere bli informert via e-post om avgjørelsen. Brukeren det gjelder har muligheten til å protestere mot avgjørelsen ved å svare på denne e-posten. Protesten undersøkes da av TIMOCOM s juridiske avdeling. Når undersøkelsen er fullført, blir brukeren informert om avgjørelsen via e-post. Etter ønske kan brukeren prøve alle avgjørelser fra TIMOCOM i dette avsnittet for retten. Dessuten kan brukeren legge inn en protest hos en den relevante koordinatoren for digitale tjenester iht. art. 53 i tysk lov om digitale tjenester dersom hen mener det foreligger overtredelser av denne loven.

(5) Hvis brukeren ikke overholder en kontraktfestet plikt, spesielt plikt i henhold til punktene 3 (1), (2) eller (8), punkt 4 (1), punkt 5 (2) eller (4) eller punkt 7 (2) eller (3), eller hvis han/hun ikke i angitt tid retter opp andre kontraktbrudd etter oppfordring om dette, befris TIMOCOM av sin ytelsesplikt ("Sperring"), men beholder retten til motytelsen. Hvis en sperring varer lenger enn 14 dager på grunn av kontraktsbrudd fra brukerens side, som beskrevet i dette avsnittet, skal kontrakten anses som avsluttet etter dette tidspunktet.

(6) For alle tilfeller av forskyldt kontraktsbrudd etter punktene 3 (1) eller (2), eller punkt 5 (2), (4) eller (5), må brukeren betale et straffebeløp for kontraktsbruddet i en høyde på tolv måneders gebyr. Brukeren har mulighet til å påvise at skaden er mindre enn dette.

(7) Brukeren forplikter seg til å opplyse TIMOCOM om alle forretningsmessige endringer i sin bedrift som er relevante for handels- eller foretaksregistrene umiddelbart etter at endringen er registrert. Det gjelder spesielt omgjøringer, adresseendringer, samt inntredener og fratredelser av personer som er registrert som representanter i handels- og foretaksregistre.

(8) Brukeren er forpliktet til å holde lovpålagte tillatelser, forsikringer, lisenser eller registreringer for egen virksomhet oppdatert og tilgjengelig for TIMOCOM. 

3a. Bruksvilkår Firmasøk

(1) Appen bedriftsprofiler gir brukeren, dersom avtalt, muligheten til å se eksisterende bedriftsopplysninger til brukere av markedsplassen.

(2) Brukeren kan i tillegg legge inn sine egne bedriftsopplysninger i markedsplassen som informasjon til tredjeparter. Etter at brukeren har lagt inn disse opplysningene, får han/hun tilgang til de utvidede foretaksopplysningene fra tredjeparter.

(3) Opplysningene tilbys for bruk i vanlig omfang og i ordinær forretningsdrift. Kopiering av databasen i sin helhet eller av vesentlige deler av den er forbudt i henhold til opphavsrettslige bestemmelser. Brukeren gjøres oppmerksom på at opplysninger hen publiserer på markedsplassen, og som kan inneholde personopplysninger, kan leses og lagres av andre brukere. Utover de avtalefestede begrensningene har TIMOCOM ingen mulighet til å påvirke brukerens lagring, lagringsvarighet og bruk.

(4) Opplysningene må oppdateres slik at de alltid er aktuelle. Hvis TIMOCOM blir oppmerksomme på ufullstendigheter eller uriktigheter i brukerens opplysninger, kan TIMOCOM informere brukeren om disse feilene. Hvis brukeren ikke korrigerer eller kompletterer sine opplysninger innen 7 dager etter at informasjonen fra TIMOCOM er mottatt, har TIMOCOM brukerens fullmakt (men ingen forpliktelse) til å korrigere eller komplettere opplysningene i brukerens navn iht. til opplysninger i offisielle registre.

(5) TIMOCOM forbeholder seg retten til å sperre brukerens data og brukerens tilgang til bedriftssøket i tilfelle brudd på punktene (3) og (4) ovenfor.

(6) Det kostnadspliktige avtaleforholdet starter ved at begge parter undertegner lisensavtalen eller ved at TIMOCOM bekrefter dette skriftlig. Avtaleforholdet kan formelt sies opp av begge parter uten angivelse av grunn med en frist på 14 dager før kalendermånedens utløp. Kontraktsvarigheten er 1 måned. Kontrakten forlenges med 1 måned av gangen såfremt den ikke regulært sies opp av en av partene på et tidligere tidspunkt.

3b. Brukervilkår appen frakt og lasterom

(1) Appen Frakt og lasterom gjør det mulig for brukeren – i den utstrekning det er avtalt – å legge inn individuelle kjøretøykapasiter og frakttilbud, samt å søke i tilbudt kjøretøykapasitet og frakt, for internasjonal veitransport via TIMOCOMs markedsplass.

(2) Data skal angis korrekt i de tiltenkte feltene, med enkel skrift og uten ekstra mellomrom eller andre tegn som utelukkende tjener til uthevelse. TIMOCOM forbeholder seg retten til automatisk å slette data som ikke oppfyller disse kriteriene eller bestemmelsene under ledd 3 punkt 2.

(3) Det kostnadspliktige avtaleforholdet starter ved at begge parter undertegner lisensavtalen eller ved at TIMOCOM bekrefter dette skriftlig. Avtaleforholdet kan formelt sies opp av begge parter uten angivelse av grunn med en frist på 14 dager før kalendermånedens utløp. Kontraktsvarigheten er 1 måned. Kontrakten forlenges med 1 måned av gangen såfremt den ikke regulært sies opp av en av partene på et tidligere tidspunkt.

3c. Bruksvilkår app Ruter & kostnader

(1) Appen Ruter og kostnader muliggjør – dersom dette er avtalt – at dataene for kartfremstilling og ruteberegning formidles til brukeren online. Samtlige kartfremstillinger er – slik som alle landkart – gjenstand for stadige endringer og således aldri en perfekt gjengivelse av virkeligheten. TIMOCOM er derfor ikke ansvarlig for å sikre at kartfremstillinger og andre data er korrekte. TIMOCOMs plikter begrenser seg til å bearbeide, visualisere og stille dataene til rådighet for brukeren.

(2) Dataene og opplysningene som fremstilles i appen Ruter og kostnader, samles inn fra tredjeparter. TIMOCOM forbeholder seg derfor retten til å kunne oppheve avtalen dersom forsyninger ikke leveres på riktig måte og til riktig tid, med mindre brukeren kan bevise at TIMOCOM har opptrådt klanderverdig.

(3) Appen Ruter og kostnader kan prioritere mål etter angitte stedsnavn eller postnumre ved søk. Da kan man få søkeresultater med avvikende navn, eller flere identiske søkeresultater. TIMOCOM er ikke ansvarlig for at programmet automatisk velger ønsket sted. TIMOCOM garanterer heller ikke for at lignende data, f.eks. postnummer, gatenummer eller andre tilleggsopplysninger, er korrekte eller fullstendige. Kartene er gjenstand for stadige endringer i henhold til nyeste tekniske utvikling. Det gis ingen garanti for at opplysningene er korrekte eller fullstendige, eller for at kartene er feilfrie og i perfekt stand.

(4) Kartmateriale og andre liknende data (satellittbilder, bompengeinformasjon, trafikkinnskrenkninger, POIs osv.) stilles til rådighet av lisensgivere. Kart, liknende data og funksjoner er opphavsrettslig beskyttet, og helt og fullt eid av TIMOCOM og/eller TIMOCOMs lisensgivere og samarbeidspartnere, og beskyttet av internasjonale avtaler og andre lover i det landet de benyttes i. TIMOCOM innvilger brukeren en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv del-lisens til å bruke kart som anvendes i TIMOCOMs produkter. Lisensen gjelder utelukkende intern bruk. Brukeren kan ikke kopiere, dele opp, ekstrahere eller endre kartene, eller lage avledede produkter av dem. Brukeren kan ikke lage avledede produkter, heller ikke delvis, av kildekoden, kildefilene eller kartstrukturen, og han/hun kan ikke gjøre forsøk på dette verken i form av omkonstruering, oppdeling, dekompilering eller på andre måter. Brukeren kan ikke bruke produktene til å tilby tjenesteytelser eller til andre formål som medfører at andre personer eller enheter bearbeider kartene. Brukeren får ingen eiendomsrettigheter. Disse forblir i sin helhet hos lisensgiverne. Henvisninger til opphavsrettigheter, kildeopplysninger eller eiendomsforhold i eller på kartene må ikke endres, skjules eller fjernes.

(5) Dersom tredjepartleverandører øker prisene for TIMOCOM i forhold til prisnivået på tidspunktet for avtaleinngåelsen, forbeholder TIMOCOM seg retten til å sette opp prisene på kostnadspliktige lisenser for brukeren tilsvarende. Prisøkningen blir virksom med en frist på 4 uker til den første dagen i neste måned etter at beskjeden om prisøkningen er mottatt. Dersom prisøkningen for bruk av appen Ruter og kostnader skulle overskride 10 % i løpet et kalenderår, har brukeren en ekstraordinær oppsigelsesrett som kan utøves innen 2 uker etter at prisøkningen er meddelt.

(6) TIMOCOM forbeholder seg retten til – etter eget forgodtbefinnende – å når som helst modifisere, utvide, slette eller rekategorisere kartfremstillingene og dataelementene, inkludert karakteristikaene og spesifikasjonene til kartfremstillingene samt andre kartrelaterte funksjoner. TIMOCOM er ikke forpliktet til å levere eller utføre vedlikehold, feilreparasjon, korrigeringer (programvarefikser), oppdateringer eller forbedringer (oppgraderinger).

(7) I tillegg gjelder disse sluttbrukerbetingelsen (HERE Brukerbetingelser) samt personvernerklæringen (HERE Personvern).

(8) Systemets innhold og funksjoner må ikke benyttes til integrasjon i et foreliggende system i et kjøretøy, heller ikke for sensorer eller automatisering av kjøretøyets funksjoner Heller ikke for sensorene eller for automatisering av kjøretøyspesifikke funksjoner.

(9) Det kostnadspliktige avtaleforholdet starter ved at begge parter undertegner lisensavtalen eller ved at TIMOCOM bekrefter dette skriftlig. Avtaleforholdet kan formelt sies opp av begge parter uten angivelse av grunn med en frist på 14 dager før kalendermånedens utløp. Kontraktsvarigheten er 1 måned. Kontrakten forlenges med 1 måned av gangen såfremt den ikke regulært sies opp av en av partene på et tidligere tidspunkt.

3d Brukervilkår programfunksjonen Kjøretøysporing

(1) Programfunksjonen Kjøretøysporing gir brukeren – i en grad dette er avtalt – tilgang til telematikkfunksjonen, som kan brukes til å overføre tilgjengelige trådløse eller satelittstøttede data for egne kjøretøy, som f.eks. posisjonsdata fra Global Positioning System (GPS), fra eksisterende lokaliseringsenheter eller sensordata fra andre kjøretøysystemer til markesplassen (heretter kalt: opplasting) og vise dem ubegrenset for seg selv og andre brukere av markedsplassen (heretter kalt: seere) via begrenset aktivering. Programfunksjonen Kjøretøysporing gjør det også mulig for seere å vise slike data fra telematikksystemer i andre brukeres kjøretøy dersom en slik visning er frigitt. For å vise slike data kreves en leverandøravtale med en telematikktilbyder for opplasting, og en lisens for appen Ruter og kostnader eller et annet egnet visningsverktøy for kartvisning som støttes av TIMOCOMs grensesnitt for kjøretøysporing.

(2) Dersom brukeren har tillatt visning av dataene i telematikksystemet for kjøretøyet sitt, forplikter brukeren seg til å sikre uavbrutt tilgjengelighet av disse dataene i det avtalte tidsrommet innenfor rammen av den aktuelle tekniske utviklingen. Brukeren er selv ansvarlig for å overføre dataene til TIMOCOM på riktig vis og til riktig tid.

(3) Bruk og bearbeiding av data fra telematikksystemer i fremmede kjøretøy som ikke leies eller leases permanent av brukeren, er forbudt, med mindre dette tillates 2 brukere av programvaren i henhold til ovenstående punkt 1. For en opplasting av telematikkdata fra underleverandører som jobber fast eller tett opp mot en slik regelmessighet for brukeren, må TIMOCOM gi sitt samtykke. Dersom det blir begått brudd på dette punktet, har TIMOCOM rett til å sperre dataene fra det aktuelle telematikksystemet.

(4) Telematikkdata må utelukkende brukes til å koordinere bruken av de gjeldende kjøretøyene eller telematikksystemene innenfor rammen av formålene med tjenesten. Det er ikke tillatt å gi de oppkoblede telematikksystemene utvetydige personnavn (f.eks. navnet til sjåføren) innenfor rammen av tjenesten.

(5) Før bruk skal brukeren informere alle som har fått tildelt et telematikksystem, om samtykket i at TIMOCOM kan bearbeide dataene, om de bearbeidede dataenes karakter, om formålet med og varigheten av bearbeidelsen, om hvilke bedrifter som bearbeider dataene samt om muligheten til å stoppe overføring av data.
Dersom det i henhold til lovene som kan anvendes overfor brukeren må foreligge et samtykke fra de personene som har fått tildelt et telematikksystem, skal brukeren sikre at alle nødvendige samtykker eller eventuelle tillatte alternativer i henhold til anvendbare lover og bestemmelser (f.eks. bedriftsavtaler) foreligger i skriftlig form. Brukeren skal ta vare på dokumentasjon i to år etter avtaleperiodens slutt og på forespørsel oversende slik dokumentasjon i originalform til TIMOCOM.

(6) Dersom brukeren skulle overtre bestemmelser om beskyttelse av data, i særdeleshet ovenstående punkter 4 og 5 har TIMOCOM rett til å si opp avtalen med vedkommende uten forutgående varsel. Brukeren, fritar TIMOCOM fra alle krav som oppstår som følge av at brukeren ikke følger bestemmelsene om beskyttelse av data, i særdeleshet de ovenstående punktene 4 og 5.

(7) Det kostnadspliktige avtaleforholdet starter ved at begge parter undertegner lisensavtalen eller ved at TIMOCOM bekrefter dette skriftlig. Avtaleforholdet kan formelt sies opp av begge parter uten angivelse av grunn med en frist på 14 dager før kalendermånedens utløp. Kontraktsvarigheten er 1 måned. Kontrakten forlenges med 1 måned av gangen såfremt den ikke regulært sies opp av en av partene på et tidligere tidspunkt.

3e. Brukervilkår appen Anbud

(1) Appen Anbud gir brukeren – i den utstrekning det er avtalt – mulighet til å legge ut faste oppdrag fra transport og logistikk til en utvalgt målgruppe (heretter kalt: Tilbydere) eller selv gi tilbud på anbud (heretter kalt: tilbydere). Appen Anbud gjør det mulig for brukeren å beskrive tilbud, å samle inn tilbud for forberedelse av kontraktinngåelse på eget ansvar, å bearbeide tilbud og formidle tilbud.

(2) Utbyderens bruksrett blir virksom når det registreres at den første regningen fra TIMOCOM er betalt, eller ved at TIMOCOM gir tilgang til appen Anbud.

(3) En anbudsutskrivelse er ikke et forpliktende tilbud, men en oppfordring om å avgi tilbud, og er ikke en forpliktelse til å inngå en kontrakt. Den som legger ut anbudet (utbyderen) er klar over at et pristilbud utelukkende refererer til det ytelsen han/hun tilbyr. En gyldig kontrakt kan først komme i stand etter en sammenfallende erklæringer mellom frakttilbyderen og tilbyderen.

(4) Tilbyderen er bundet til sitt avgitte tilbud i 1 måned etter at utbydelsens løpetid er ute.

(5) TIMOCOM forbeholder seg retten til å kunne kontrollere utbudte tilbud i maksimalt 2 hele virkedager etter at tilbudet er registrert, og til å kunne kontrollere at tilbudene fra tilbyderne er rettmessige, fullstendige og konsise. Et tilbud er i særdeleshet å anse som urettmessig dersom det bryter med gjeldende lov eller offentlige forbud, tredjeparters beskyttelsesretter eller god forretningsskikk. Et tilbud gjelder som ufullstendig dersom det mangler vesentlige avtaleelementer eller nødvendige opplysninger, f.eks. om nødvendige tillatelser eller lisenser for effektuering. Et tilbud gjelder eksempelvis som ikke konsist dersom det er preget av reklame eller omhandler en enkelttransport.

(6) Dersom TIMOCOM ― også i etterkant ― oppdager at ledd 5 ikke er overholdt av enten utbyderen eller tilbyderen, har TIMOCOM rett til å slette tilbudet fra appen Anbud, stoppe det eller unnlate å bekjentgjøre det.

(7) TIMOCOM forbeholder seg retten til bare å offentliggjøre tilbud i appen Anbud fra en utbyder som har fått en minst gjennomsnittlig kredittvurdering av et kjent kredittopplysningsbyrå, og som ikke har knyttet omstendigheter til seg som på en konkret måte setter effektueringen av tilbudene i fare. En gjennomsnittlig god kredittvurdering tilsvarer for eksempel en indeks som er høyere enn 300 fra Creditreform e.V. i Tyskland, en "B" hos Euler Hermes Kreditversicherungs-AG eller en "R" fra Coface AG i Europa. Dersom kredittvurderingen av utbyderen synker under denne verdien eller en ekvivalent verdi under tilbudets løpetid, eller dersom TIMOCOM får kjennskap til forhold som på en konkret måte sår tvil om hvorvidt de utbudte tilbudene vil bli betalt, kan TIMOCOM annullere tilbudet eller suspendere det inntil kredittverdigheten bedres igjen.

(8) TIMOCOM har rett til å formidle tilbud til utbydelse eller vurdere en utbydelse mot samtidig betaling av den kompensasjon som TIMOCOM krever for denne utbydelsen.

(9) TIMOCOM har en spesiell avdeling for spørsmål i tilknytning til den konkrete utbydelse fra potensielle tilbydere. Det er TIMOCOM forbeholdt å kunne forlenge utbydelsesfristen med den tiden det eventuelt tar å svare på tilbudet ut over 1 virkedag. TIMOCOM forbehlder sg videre retten til å slette der slike registreringer som er i strid med punkt 3 avsnitt 2 i disse betingelsene.

(10) Enhver bruker er ene og alene ansvarlig for sine opplysninger og tilbud innenfor rammen av en utbydelse som TIMOCOM bekjentgjør eller videreformidler via appen Anbud. TIMOCOM gir ingen garantier for at disse opplysningene er korrekte, fullstendige eller tilstrekkelige, eller for at kontraktene eller fortrolighetsavtalene som kommer i stand på grunnlag av disse opplysningene, blir oppfylt. TIMOCOM er ikke kontraktspart. TIMOCOM gir ingen garantier for at tilbydernes opplysninger er korrekte, fullstendige eller tilstrekkelige, eller for tilbydernes yteevne ― og spesielt ikke dersom disse er innbudt etter ønske fra utbyderen.

(11) Det er TIMOCOM forbeholdt å kunne slette tilbud fra tilbydere eller ikke ta hensyn til dem i den videre prosessen dersom TIMOCOM blir kjent med forhold som på en konkret måte setter tilbyderens yteevne i fare, likeledes dersom gjeldende lov eller offentlige forbud stipulerer at tilbyderen ikke selv kan effektuere den utbudte tjenesten. TIMOCOM kan også velge å slette eller i den videre prosessen ikke ta hensyn til tilbud fra tilbydere som ikke handler i eget navn og for egen regning.

(12) Det kostnadspliktige avtaleforholdet starter ved at begge parter undertegner lisensavtalen eller ved at TIMOCOM bekrefter dette skriftlig. Avtaleforholdet kan formelt sies opp av begge parter uten angivelse av grunn med en frist på 14 dager før kalendermånedens utløp. Alternativt kan avtaleforholdet defineres som et separat finansregnskap og opphører da automatisk med utbydelsen. Det er ikke nødvendig å si opp avtalen uttrykkelig. Brukerrettigheten til den tilbyderen som er innbudt til en utbydelse av utbyderen, opphører ved utløp av utbydelsesfristen - uten at en spesifisert oppsigelse er nødvendig. Eventuelt gjelder brukerrettigheten i den eksisterende lisenskontrakten.

3f. Brukervilkår appen Lager

(1) Appen Lager gjør det mulig for brukeren – i den utstrekning det er avtalt – å tilby lagerkapasitet og få innsyn i tilbudt lagerkapasitet. Publisering av tilbud kan gjøres via markedsplassen, via TIMOCOMs offentlig tilgjengelige nettside og via andre plattformer tilhørende TIMOCOM.

(2) Foreldede data skal straks slettes. Data skal angis korrekt, med enkel skrift og uten ekstra mellomrom eller andre tegn som utelukkende tjener til uthevelse, i de enkelte feltene. TIMOCOM forbeholder seg retten til automatisk å slette data som ikke oppfyller disse kriteriene eller bestemmelsene under ledd 3 punkt 2.

(3) Det kostnadspliktige avtaleforholdet starter ved at begge parter undertegner lisensavtalen eller ved at TIMOCOM bekrefter dette skriftlig. Avtaleforholdet kan formelt sies opp av begge parter uten angivelse av grunn med en frist på 14 dager før kalendermånedens utløp. Kontraktsvarigheten er 1 måned. Kontrakten forlenges med 1 måned av gangen såfremt den ikke regulært sies opp av en av partene på et tidligere tidspunkt.

3g. Bruksrett for applikasjonen Lukket fraktbørs

(1)    Applikasjonen Lukket fraktbørt gjør det mulig for brukeren, i den grad det er avtalt, å opprette egne, lukkede grupper innenfor markedsplassen. I en slik Lukket fraktbørs har bare de brukerne som er godkjent av initiativtakeren til gruppen rett til å legge inn enkelte kjøretøykapasiteter og frakttilbud, samt å søke i kjøretøykapasitet og frakt for internasjonal veitransport i denne gruppen.

(2) Initiativtakeren bak en gruppe er ansvarlig for utvalg og administrasjon av de autoriserte deltakerne i gruppen. For bruken og deltakelse den lukkede fraktbørsen kan det være nødvendig å inngå avtale om ytterligere lisenser.

(3) Det kostnadspliktige avtaleforholdet starter ved at begge parter undertegner lisensavtalen eller ved at TIMOCOM bekrefter dette skriftlig. Avtaleforholdet kan formelt sies opp av begge parter uten angivelse av grunn med en frist på 14 dager før kalendermånedens utløp. Kontraktsvarigheten er 1 måned. Kontrakten forlenges med 1 måned av gangen såfremt den ikke regulært sies opp av en av partene på et tidligere tidspunkt.

3h. Brukervilkår Grensesnitt

(1) TIMOCOM kan gi brukeren tilgang til en forbindelse mellom et eksisterende eksternt system hos brukeren og markedsplassen ved hjelp av et grensesnitt.

(1.1) Grensesnittet Fraktbørs åpner for at brukeren – i den utstrekning det er avtalt – kan utføre en utveksling av data mellom brukerens egen transportstyringsprogramvare og markedsplassen.

(1.2) Grensesnittet Sporing åpner for at brukeren – i den utstrekning det er avtalt – kan utføre en utveksling av data mellom brukerens egen programvare og markedsplassen. Bestemmelser for personvern/databeskyttelse for appen Sporing gjelder tilsvarende for telematikkdata.

(1.3) Grensesnittet Transportoppdrag åpner for at brukeren – i den utstrekning det er avtalt – kan utføre en utveksling av data mellom et tredjeparts system som brukeren har og markedsplassen.

(1.4) Grensesnittet Forsendelsessporing åpner for at brukeren – i den utstrekning det er avtalt – kan utføre en utveksling av data mellom brukerens egen transportstyringsprogramvare og markedsplassen.

(1.5) Grensesnittet Virksomhetsprofil gir brukeren, i den grad det er avtalt, muligheten for utveksling av tilgjengelige foretaksopplysninger fra brukere av markedsplassen mellom et Enterprise Ressource Planning-system hos brukeren eller en programvare med liknende funksjoner og markedsplassen. TIMOCOM forbeholder seg retten til begrensninger med henblikk på format, volum og mengden av dokumenter. Forutsetningen for bruken av dette grensesnittet er en avtale om ytterligere lisenser for markedsplassen.

(2) Et grafisk brukergrensesnitt er ikke inkludert. For visning av innholdet på markedsplassen kan det være nødvendig å inngå avtale om ytterligere lisenser. Brukeren må sørge for at alle personer som benytter seg av de bruksmulighetene grensesnittet gir, har lisens for en personlig enkelttilgang i TIMOCOMs markedsplass. Personer uten en avtalt personlig enkelttilgang er ikke autorisert til å benytte grensesnittet og markedsplassen eller til å angis som kontakt for en konkret transaksjon.

(3) Tilknytningen mellom tredjeparts systemer brukeren anvender og grensesnittet, og dermed til markedsplassen, er brukerens eget ansvar. Her kan TIMOCOM bistå brukeren i form av en teknisk produktbeskrivelse av grensesnittet. Den tekniske produktbeskrivelsen inngår ikke i denne avtalen. Det kan ikke garanteres at den tekniske produktbeskrivelsen kan brukes uten tekniske forkunnskaper om grensesnitt.

(4) TIMOCOM har til hensikt kontinuerlig å videreutvikle grensesnittene, noe som også kan påvirke grensesnittenes kompatibilitet med tidligere versjoner. Hvis systemet blir videreutviklet vil TIMOCOM ta hensyn til det vanlige. Ved utgivelse skal TIMOCOM informere brukeren om den nye grensesnittversjonen. På forespørsel sender TIMOCOM den aktuelle tekniske beskrivelsen av grensesnittet.
Etter skriftlig varsel fra TIMOCOM vil brukeren migrere over til den nyeste versjonen av grensesnittet senest 6 måneder etter at denne meldingen er sendt.

(5) Tilknytningen mellom tredjeparts systemer brukeren anvender og grensesnittene, og dermed til systemet til TIMOCOM, er brukerens eget ansvar. Brukeren er ansvarlig for å tilrettelegge for de tekniske forutsetningene for tilkobling av det egne tredjepartssystemet til det endrede grensesnittet. Begge parter forplikter seg til å implementere grensesnittet mest mulig robust og med lavt vedlikeholdsbehov. TIMOCOM prøver å utforme tilpasninger og forandringer på grensesnittet mest mulig kompatible for å minimere tilpasningsarbeidet for brukeren.

(6) TIMOCOM vil varsle brukeren om endringen i i skriftlig melding 6 måneder før deaktivering av det forrige grensesnittet.
Hvis brukeren ikke foretar nødvendige justeringer, kan det ikke utelukkes at funksjonen ikke kan brukes videre. I dette tilfelle fritas TIMOCOM fra plikten til å levere tjenestene, men beholder retten til den avtalte motytelsen. Avvik fra den ovennevnte reaksjonstiden kan oppstå dersom de lovpålagte kravene krever en tidligere implementering, det er nødvendig med sikkerhetstilpasninger for å beskytte brukerens eller TIMOCOMs system eller det er behov for feilretting for å (gjen-)opprette det garanterte tjenesteomfanget.

(7) Det kostnadspliktige avtaleforholdet starter ved at begge parter undertegner lisensavtalen eller ved at TIMOCOM bekrefter dette skriftlig. Avtaleforholdet kan formelt sies opp av begge parter uten angivelse av grunn med en frist på 14 dager før kalendermånedens utløp. Kontraktsvarigheten er 1 måned. Kontrakten forlenges med 1 måned av gangen såfremt den ikke regulært sies opp av en av partene på et tidligere tidspunkt.

3i. Bruksretten "Dokumentstyringsservice"

(1) Markedsplassen gir brukeren – i den utstrekning det er avtalt – tilgang til "dokumentstyringsservicen" (heretter kalt: DMS), som brukeren kan bruke til å overføre egne dokumenter via markedsplassen (heretter kalt: opplastning) og åpne for at andre brukere kan se disse. TIMOCOM forbeholder seg retten til begrensninger med henblikk på format, volum og mengden av dokumenter. Det anbefales at man ved opplasting tar hensyn til dokumentene som kreves iht. loven for den respektive aktiviteten. 

(2) Dokumenter som brukeren overfører, lagres i kryptert form innenfor EU. Datainnhenting skjer per nedlasting av en autorisert bruker, mens rettighetene til dataene forblir hos brukeren som har overført dem.

(3) DMS er ingen erstatning for et elektronisk dataarkiv, og spesielt foreligger det ingen revideringssikker, tidsmessig ubegrenset oppbevaring av dokumenter fra TIMOCOMs side. Brukeren må selv sørge for å ivareta eventuelle forpliktelser til oppbevaring av meldinger. Når bruksretten er utløpt, må brukeren regne med at dokumenter brukeren har overført kan bli slettet uten forvarsel.

(4) Det kostnadspliktige avtaleforholdet starter ved at begge parter undertegner lisensavtalen eller ved at TIMOCOM bekrefter dette skriftlig. Avtaleforholdet kan formelt sies opp av begge parter uten angivelse av grunn med en frist på 14 dager før kalendermånedens utløp. Kontraktsvarigheten er 1 måned. Kontrakten forlenges med 1 måned av gangen såfremt den ikke regulært sies opp av en av partene på et tidligere tidspunkt.

3j. Brukervilkår appen Transportoppdrag

(1) Appen Transportoppdrag gir brukeren muligheten til – i den utstrekning det er avtalt – å laste opp, bearbeide, sende og vise erklæringer og dokumenter for dokumentasjon og støtte til inngåelsen av en transportavtale med en annen avtalepart. For å gjøre dette kan brukeren av markedsplassen opprette maler, bearbeide skjemaer, kommentere og lagre erklæringer. TIMOCOM kan legge tidligere transaksjoner til disposisjon for brukeren i oversikter.

(2) Andre avtalepartnere kan være brukere av markedsplassen eller andre kontakter som frakttilbyderen selv oppretter. Oversending av dokumentene innebærer ikke at en slik tredjepart-kontakt får noen egen bruksrett til markedsplassen.

(3) I skjemaene kan visse opplysninger være forinnstilt av tekniske grunner. Forinnstilling er ingen anbefaling fra TIMOCOM. Brukeren tilpasser disse angivelsene etter behov på eget ansvar. Brukerens individuelle språkinnstillinger på markedsplassen kan påvirke overskrifter og beskrivelser i et skjema, og kan derfor avvike mellom senderen og mottakeren av en erklæring. Overskrifter og beskrivelser i skjemaer, samt oversettelsen av disse, er først og fremst ment for brukernes komfort og er uforpliktende forslag til formuleringer fra TIMOCOMs side. For tolkningen av slike begreper i overskrifter og beskrivelser i skjemaet vil brukerne inngå egne avtaler. Språkinnstillingen hos den som legger inn skjemaet er forhåndsinnstillingen for det dokumentet som betegnes som "forpliktende".

(4) Brukeren er klar over at hvis det avgis sammenfallende erklæringer om de vesentlige bestanddeler i en transport innenfor appen Transportoppdrag, trår en gyldig avtale i kraft mellom partene, med de bekreftede rettigheter og plikter.

(5) TIMOCOM kan hjelpe brukeren med å overholde oppbevaringsforpliktelser. For dette formålet kan TIMOCOM innhente og bearbeide data som oppstår under transaksjoner, og lagre dem i en periode på opptil 10 forretningsår. Brukeren har selv det fulle ansvaret for å overholde eventuelle oppbevaringsforpliktelser. TIMOCOM stiller en eksportfunksjon for data til rådighet for å gi brukeren en separat oppbevaringsmulighet. TIMOCOM forbeholder seg retten til å begrense den lagringsplassen som brukes til lagring av transaksjoner i henhold til "fair use"-prinsippet iht. 3.3 i disse vilkårene; lagringsplass som trengs ut over dette forutsetter en separat avtale. Hvis en bruker forlanger tilgang til eller utlevering av disse lagrede dataene etter at brukerkontrakten er avsluttet, har TIMOCOM rett til å holde tilbake en slik tilgang eller nekte utlevering frem til betaling av et rimelig gebyr som dekker denne innsatsen, samt betaling av eventuelle åpne krav iht. denne lisensavtalen.

(6) Det kostnadspliktige avtaleforholdet starter ved at begge parter undertegner lisensavtalen eller ved at TIMOCOM bekrefter dette skriftlig. Avtaleforholdet kan formelt sies opp av begge parter uten angivelse av grunn med en frist på 14 dager før kalendermånedens utløp. Kontraktsvarigheten er 1 måned. Kontrakten forlenges med 1 måned av gangen såfremt den ikke regulært sies opp av en av partene på et tidligere tidspunkt.

3k. Bruksretten digital transportoppdragsinitiering

(1) Digital initiering av transportoppdrag gjør det mulig for brukeren – i den utstrekning det er avtalt –å sende tilbyderen av et frakttilbud et prisforslag og en kommentar i markedsplassen.

(2) Prisforslaget baserer seg på opplysningene som er gitt i tilbudet, og utgjør et forhandlingsgrunnlag for inngåelse av en konkret spedisjonskontrakt. Forslaget for knyttet til en bindelsesfrist som kan velges fritt. Etter utløpet av fristen kan partene velge om forhandlingene skal fortsette, dersom det ikke allerede foreligger enighet. Innenfor fristen er brukeren bundet til prisforslaget. For tilbyderen av et frakttilbud er mottak av prisforslag uforpliktende.

(3) I skjemaene kan visse opplysninger være forinnstilt av tekniske grunner. Forinnstilling er ingen anbefaling fra TIMOCOM. Brukeren tilpasser disse angivelsene etter behov på eget ansvar. Brukerens individuelle språkinnstillinger på markedsplassen kan påvirke overskrifter og beskrivelser i et skjema, og kan derfor avvike mellom senderen og mottakeren av en erklæring. Overskrifter og beskrivelser i skjemaer, samt oversettelsen av disse, er først og fremst ment for brukernes komfort og er uforpliktende forslag til formuleringer fra TIMOCOMs side. For tolkningen av slike begreper i overskrifter og beskrivelser i skjemaet vil brukerne inngå egne avtaler. Språkinnstillingen hos den som legger inn skjemaet er forhåndsinnstillingen for det dokumentet som betegnes som "forpliktende".

(4) Hvis oppdragsgiveren gir tilslaget, oppstår en bindende kontrakt iht. punkt 3j) (transportoppdrag)

(5) Det kostnadspliktige avtaleforholdet starter ved at begge parter undertegner lisensavtalen eller ved at TIMOCOM bekrefter dette skriftlig. Avtaleforholdet kan formelt sies opp av begge parter uten angivelse av grunn med en frist på 14 dager før kalendermånedens utløp. Kontraktsvarigheten er 1 måned. Kontrakten forlenges med 1 måned av gangen såfremt den ikke regulært sies opp av en av partene på et tidligere tidspunkt.

3l. Bruksretten Forsendelsessporing

(1) Programfunksjonen Forsendelsessporing åpner for at brukeren – i den utstrekning det er avtalt – kan utveksle ekstra informasjon om en forsendelse med andre, berettigede brukere i markedsplassen innenfor rammen av et transportoppdrag. Det kan omfatte registrering, oppdatering og deling av statusinformasjon, dokumenter og GPS-data eller andre data. Brukeren kan gi innsyn i informasjon om en forsendelse til deltakende tredjeparter.

(2) For bruken av programfunksjonen og visning av innhold i markedsplassen kan det være nødvendig å inngå avtaler om ytterligere lisenser.

(3) TIMOCOM kan avgjøre om de vil vise brukeren informasjon om en forsendelse i eller utenom markedsplassen. Informasjon om forsendelsen som tilrettelegges automatisk av TIMOCOM, dennes underleverandører eller eksterne tilbydere på grunnlag av brukernes opplysninger, er uforpliktende. 

(4) Forsendelsessporingen er ingen erstatning for et elektronisk dataarkiv, og spesielt foreligger det ingen revideringssikker, tidsmessig ubegrenset oppbevaring av informasjon fra TIMOCOMs side. Brukeren må selv sørge for å ivareta eventuelle forpliktelser til oppbevaring. Hvis bruksretten avsluttes, må brukeren regne med at overført informasjon kan bli slettet uten forvarsel.

(5) Før bruk skal brukeren informere alle som har fått tildelt et telematikksystem, om samtykket i at TIMOCOM kan bearbeide dataene, om de bearbeidede dataenes karakter, om formålet med og varigheten av bearbeidelsen, om hvilke bedrifter som bearbeider dataene samt om muligheten til å stoppe overføring av data.
Dersom det i henhold til lovene som kan anvendes overfor brukeren må foreligge et samtykke fra de berørte personene, skal brukeren sikre at alle nødvendige samtykker eller eventuelle tillatte alternativer i henhold til anvendbare lover og bestemmelser (f.eks. bedriftsavtaler) foreligger i skriftlig form. Brukeren skal ta vare på dokumentasjon i to år etter avtaleperiodens slutt og på forespørsel oversende slik dokumentasjon i originalform til TIMOCOM.

(6) Dersom brukeren skulle handle i strid med personvernbestemmelser, særlig ovenstående i punkt 5, har TIMOCOM rett til å si opp avtalen med brukeren uten forutgående varsel. Brukeren fritar TIMOCOM fra alle krav som oppstår som følge av at brukeren ikke overholder personvernbestemmelsene, særlig ovenstående punkt 5.

(7) Det kostnadspliktige avtaleforholdet starter ved at begge parter undertegner lisensavtalen eller ved at TIMOCOM bekrefter dette skriftlig. Avtaleforholdet kan formelt sies opp av begge parter uten angivelse av grunn med en frist på 14 dager før kalendermånedens utløp. Kontraktsvarigheten er 1 måned. Kontrakten forlenges med 1 måned av gangen såfremt den ikke regulært sies opp av en av partene på et tidligere tidspunkt.

3m. Bruksrett for turplanlegging

(1) Programfunksjonen Turplanlegging gjør det mulig for brukere å visualisere turer og transportoppdrag i form av en kalendervisning. Dette kan forenkle disponeringen for brukeren, ettersom forsendelsene kan knyttes til kjøretøyer og sjåfører. 

(2) Turplanleggingen inneholder ingen kontroll over at eventuelle rammevilkår overholdes, f.eks, at hviletider avholdes eller at turen er praktisk gjennomførbar.

(3) Turplanleggingen kan omfatte funksjonen Mine turer, der brukeren i sitt brukerområde kan opprette en sjåførkonto for informasjonsutveksling, som kan benyttes til å formidle visse opplysninger som er relevante for bestemte transportoppdrag eller turer. I denne sjåførkontoen kan det registreres informasjon om sjåføren, f.eks. navn og kontaktopplysninger. Etter registreringen kan sjåføren motta opplysninger som er delt med ham/henne til gjennomsyn, og legge til informasjon for en forsendelse, som f.eks. forsendelsesstatus, dokumenter, GPS-data eller bilder.

(4) For bruken av programfunksjonen og visning av innhold i TIMOCOMs markedsplass kan det være nødvendig å inngå avtaler om ytterligere lisenser. For informasjonsutveksling kreves enheter med mulighet for internettilkobling og eventuelt ytterligere programvare fra andre parter, som f.eks. en Messenger-tjeneste, et e-postprogram eller en nettleser.

(5) Programfunksjonen er ingen erstatning for et elektronisk dataarkiv, og spesielt foreligger det ingen revideringssikker, tidsmessig ubegrenset oppbevaring av informasjon fra TIMOCOMs side. Brukeren må selv sørge for å ivareta eventuelle forpliktelser til oppbevaring av meldinger. Når bruksretten er utløpt, må brukeren regne med at dokumenter brukeren har overført kan bli slettet uten forvarsel.

(6) Før bruk skal brukeren informere alle som har fått tildelt et telematikksystem, om samtykket i at TIMOCOM kan bearbeide dataene, om de bearbeidede dataenes karakter, om formålet med og varigheten av bearbeidelsen, om hvilke bedrifter som bearbeider dataene samt om muligheten til å stoppe overføring av data.
Dersom det i henhold til lovene som kan anvendes overfor brukeren må foreligge et samtykke fra de berørte personene, skal brukeren sikre at alle nødvendige samtykker eller eventuelle tillatte alternativer i henhold til anvendbare lover og bestemmelser (f.eks. bedriftsavtaler) foreligger i skriftlig form. Brukeren skal ta vare på dokumentasjon i to år etter avtaleperiodens slutt og på forespørsel oversende slik dokumentasjon i originalform til TIMOCOM.

(7) Dersom brukeren skulle handle i strid med personvernbestemmelser, særlig ovenstående punkt 6, har TIMOCOM rett til å si opp avtalen med brukeren uten forutgående varsel. Brukeren fritar TIMOCOM fra alle krav som oppstår som følge av at brukeren ikke overholder personvernbestemmelsene, særlig ovenstående punkt 6.

(8) Det kostnadspliktige avtaleforholdet starter ved at begge parter undertegner lisensavtalen eller ved at TIMOCOM bekrefter dette skriftlig. Avtaleforholdet kan formelt sies opp av begge parter uten angivelse av grunn med en frist på 14 dager før kalendermånedens utløp. Kontraktsvarigheten er 1 måned. Kontrakten forlenges med 1 måned av gangen såfremt den ikke regulært sies opp av en av partene på et tidligere tidspunkt.

3n. Bruksrett for Mine kjøretøyer

(1) Programfunksjonen Mine kjøretøyer gjør det mulig for brukeren, såfremt avtalt, å registrere egne kjøretøy og deres egenskaper, som kjøretøytype, lastebilkonstruksjon eller utstyr i markedsplassen. Opplysningene kan forbindes med andre programfunksjoner og benyttes der. For bruken av programfunksjonen og visning av innhold i markedsplassen kan det være nødvendig å inngå avtaler om ytterligere lisenser.

(2) Programfunksjonen er ingen erstatning for et elektronisk dataarkiv, og spesielt foreligger det ingen revideringssikker, tidsmessig ubegrenset oppbevaring av informasjon fra TIMOCOMs side. Brukeren må selv sørge for å ivareta eventuelle forpliktelser til oppbevaring. Når bruksretten er utløpt, må brukeren regne med at dokumenter brukeren har overført kan bli slettet uten forvarsel.

(3) Det kostnadspliktige avtaleforholdet starter ved at begge parter undertegner lisensavtalen eller ved at TIMOCOM bekrefter dette skriftlig. Avtaleforholdet kan formelt sies opp av begge parter uten angivelse av grunn med en frist på 14 dager før kalendermånedens utløp. Kontraktsvarigheten er 1 måned. Kontrakten forlenges med 1 måned av gangen såfremt den ikke regulært sies opp av en av partene på et tidligere tidspunkt.

3o. Bruksretten Evalueringsfunksjon

(1) Evalueringsfunksjonen gjør det mulig for brukeren å avgi en evaluering av en kontraktfestet ytelse fra en annen bruker innenfor markedsplassen etter at transaksjonen er fullført. 

(2) Begge brukerne i en transaksjon kan avgi en evaluering av den andre brukeren såfremt transaksjonen er fullført og ikke har blitt annullert. En evaluering kan først avgis ved det leveringstidspunktet som er avtalt i transportoppdraget, og senest 44 dager etter betalingsfristen som er angitt i transportoppdraget, men aller senest 104 dager etter leveringstidspunktet. TIMOCOM forbeholder seg retten til også senere å åpne evalueringsperioden på 44 dager for begge sider, hvis det foreligger dokumentasjon på at en transaksjon mellom brukere av TIMOCOM har foregått på en annen måte. Når fristen er utløpt, inngår evalueringene i brukernes evalueringsprofil.

(3) Innholdet i en evaluering er kun å forstå som meningene til brukeren som har avgitt evalueringen, og gir ikke uttrykk for TIMOCOMs oppfatninger. TIMOCOM stiller seg heller ikke bak disse meningene. Særlig gjelder reglene i punkt 3, avsnitt 2 i disse forretningsvilkårene for en rettferdig og hensynsfull omgang med hverandre.

(4) TIMOCOM kan fremlegge evalueringen i en form etter eget valg, f.eks. antall stjerner for kvaliteten på en bestanddel av ytelsen, der en evaluering på 1 stjerne står for en utilstrekkelig ytelse og 5 stjerner står for en særdeles god ytelse. TIMOCOM kan etter eget valg fastlegge egnede kategorier av ytelsesbestanddeler, f.eks. overholdelse av avtaler, kommunikasjon, tilgjengelighet eller spesifikke egenskaper hos oppdragsgiver eller oppdrakstaker ved en transaksjon, som punktlighet, omgang med varene, tilrettelegging av dokumenter og betalingsmoral.

(5) Når flere transaksjoner er gjennomført og evaluert, kan TIMOCOM vise gjennomsnittsverdien for en bruker i markedsplassen for vedkommendes bedrift. Denne fremstillingen kan bestå av flere deler, f.eks. av gjennomsnittet av alle evaluerte ytelseskategorier, antallet ulike evalueringselementer eller forskjeller mellom oppdragsgiver- og oppdragstakerevalueringer. Hvis minst én bestanddel av ytelsene i en transaksjon evalueres, kan dette vises i en brukers profil.

(6) Hver bruker kan be en annen bruker om å revidere en evaluering én gang. Mottaker av en slik forespørsel kan revidere den avgitte evalueringen innen 7 dager. Etter dette er endringer ikke lenger mulig! Det må oppgis en begrunnelse for revideringsforespørselen. Det er ikke mulig å gjøre evalueringen dårligere under revideringen.

(7) TIMOCOM endrer eller sletter prinsipielt ikke vurderinger, unntatt det foreligger en av de følgende unntakene:
- En bruker har ikke reagert på forespørselen om revidering, og det foreligger en rettslig avgjørelse mot brukeren om endring av evalueringen.
– Begge de gjeldende brukerne erklærer unisont at den relevante evalueringen fra en felles transaksjon skal slettes.
– Det har skjedd en vesentlig forandring hos brukeren, f.eks. ledelses- eller eierskifte, eller
– Det har blitt innledet en offisiell omstrukturerings-, konkurs- eller likvidasjonsprosess, eller en annen tilsvarende prosess av tilsvarende type. En evaluering kan sperres midlertidig fra en brukers profil hvis brukeren kan fremlegge egnet dokumentasjon, f.eks. dokumentere at det skal innledes en rettssak mellom de to partene.

(8) Hvis en bruker gjentatte ganger overtrer bestemmelsene i dette avsnittet, kan TIMOCOM begrense dennes rett til å evaluere andre brukere permanent.

3p "Bruksretten Business Partner Check"

(1) Applikasjonen Business Partner Check gjør det mulig for brukeren å jevnføre bestemte egne firmadokumenter med referansekilder. Etter en vellykket kontakt kan TIMOCOM legge til den synlige karakteristikken “Verified Company” i brukerens foretaksprofil. Det fremgår tydelig at denne karakteristikken kun refererer til de kontrollerte dokumentene, og ikke gir noe utsagn eller noen forsikring om andre egenskaper eller karakteristika ved brukeren.

(2) Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at en kontrollprosess som fullføres med positivt resultat, ikke utgjør noen forsikring eller garanti for at personen som brukeren tar kontakt med, stemmer overens med personen som er angitt i firmadokumentene eller som er utpekt som autorisert representant i disse. Det gis heller ingen garanti for at personen som brukeren tar kontakt med, overhodet tilhører foretaket som er angitt i dokumentene, eller stemmer overens med identiteten som er angitt som avsender av dokumentene. Opplysninger som ikke er hentet fra myndighetskilder, f.eks. i dokumentets brevhode, kommer fra foretaket selv. TIMOCOM fraskriver seg ethvert ansvar for riktigheten eller aktualiteten i slike opplysninger. 

(3) TIMOCOM forbeholder seg retten til å fastlegge antallet kontroller per bruker etter eget skjønn, og til å til enhver tid erstatte referansekildene med andre egnede kilder.

(4) TIMOCOM garanterer heller ikke at gjennomføringen av kontrollprosessen oppfyller tilstrekkelig næringsmessig aktsomhet i ethvert tilfelle. Brukerne må på eget ansvar iverksette nødvendige og egnede tiltak for å oppfylle de spesifikke kravene som følger av brukerens eget behov.

(5) Det kostnadspliktige avtaleforholdet starter ved at begge parter undertegner lisensavtalen eller ved at TIMOCOM bekrefter dette skriftlig. Avtaleforholdet kan formelt sies opp av begge parter uten angivelse av grunn med en frist på 14 dager før kalendermånedens utløp. Kontraktsvarigheten er 1 måned. Kontrakten forlenges med 1 måned av gangen såfremt den ikke regulært sies opp av en av partene på et tidligere tidspunkt.

4. Brukervederlaget

(1) Brukervederlaget forfaller til betaling forskuddsvis før brukerperioden og skal være registrert innbetalt hos TIMOCOM senest innen tredje virkedag av brukerperioden. Regninger fra TIMOCOM for tilleggsytelser forfaller umiddelbart. Betalingskostnader dekkes i sin helhet av brukeren med unntagelse av lovreglene for SEPA-betalinger. Dersom intet annet uttrykkelig er avtalt, er TIMOCOM berettiget til å generere og formidle fakturaer elektronisk. Dersom brukeren for dette ikke oppgir en egnet e-postadresse for mottak eller dersom brukeren ønsker en faktura på papir som bilag, vil ekstraarbeidet dette genererer bli fakturert.

(2) Brukeren har ikke rett til å holde tilbake eller avregne sine ytelser mot motkrav, med mindre det er snakk om ubestridelige eller rettskraftig avgjorte motytelser.

(3) Hvis TIMOCOM har gitt en bruker rabatt på grunn av forhåndsbetaling av lisensgebyrene for en gitt avregningsperiode, vil denne rabatten bortfalle med tilbakevirkende kraft for kontrakten eller for en del av kontrakten hvis denne avsluttes i den gitte perioden pga. en regulær oppsigelse fra kundens side. Det samme gjelder hvis oppsigelsen skjer av en viktig grunn fra TIMOCOMs side.

(4) TIMOCOM kan øke prisen på den avtalte lisensen årlig dersom det ikke er avtalt noen uttrykkelig prisgaranti for det aktuelle tidsrommet. TIMOCOM vil gi skriftlig varsel om prisøkningen minst fire uker i forveien. Dersom prisøkningen er større enn 5 % i forhold til prisen i samme tidsrom året før, kan kunden si opp lisensen innen 14 dager etter at den økte prisen starter å gjelde. Borfall av rabatt eller utløp av en tidsbegrenset særskilt avtale er ikke å betrakte som prisøkning i henhold til denne klausulen. Dersom TIMOCOM én eller flere ganger unnlater å gjøre bruk av sin rett til prisøkning, innebærer ikke det at firmaet gir avkall på retten. Forhåndsbetaling gir ingen prisgaranti for tidsrommet forhåndsbetalingen gjelder.

5. Nøytralitet, eiendomsrett, fortrolighet

(1) Lisensen gir brukeren tilgang til TIMOCOMs markedsplass på lik linje med andre brukere uten krav på å bli foretrukket foran andre brukere. TIMOCOM er nøytral i forholdet mellom lastutsendere, logistikkleverandører, speditører og transportselskaper.

(2) Denne lisenskontrakten gir ikke brukeren rett til å dele ut underlisenser eller til å gi data- eller brukermulighetene ervervet gjennom markedsplassen videre til tredjeparter, især ikke bruken av programvaren som ligger i TIMOCOMs markedsplass (heretter kalt: programvare) for egne EDB-tekniske immaterielle rettigheter. Programvaren og dens kildekoding beskyttet av opphavsretten, helt og fullt eid av TIMOCOM og lisensgiverne og beskyttet gjennom internasjonale avtaler og andre lover i brukslandet.

(3) TIMOCOM kan anvende såkalt åpen kildekode programvare, som ev. er underlagt egne lisensbetingelser. På forespørsel utleverer TIMOCOM en oversikt.

(4) Brukeren har ingen rett på løpende programvareteknisk rådgivning, etterlevering av oppdateringer eller ytterligere databærere, og spesielt ingen rett på kildekoden å videreutvikle, disassemblere eller forandre programvaren. Det er forbudt for brukeren å bruke programvaren til programvareteknisk videreutvikling, modifiserte versjoner eller til produksjon av kopier til tredjeparter, herunder også andre brukere. Enhver bruk som går ut over dette, det være seg kopiering, parallell eller alternerende bruk ved ulike arbeidssteder eller til fordel for ulike forretningsvirksomheter og/eller filialer, krever skriftlig avtale om tilleggslisenser som det må betales vederlag for. Bruk av enkelttilgangen fra den meldte boligadressen til den berettigede brukeren er omfattet av lisensen for nettbasert innlogging.

(5) Brukeren skal overføre data til TIMOCOMs system innenfor rammen av samarbeidet. Dette omfatter blant annet adresse- og kontraktsopplysninger samt GPS-koordinater. Med disse opplysningene kan det vært mulig for TIMOCOM å trekke slutninger om brukerens konkrete forretning- og kundeforhold, f.eks. å identifisere bestemte kunder. Slik informasjon vil bli ansett som forretningshemmeligheter og vil bli behandlet som konfidensiell, selv om den ikke er merket som konfidensiell.
Data kan brukes anonymt til statistiske formål, i henhold til lovpålagte krav. TIMOCOM vil ikke bruke dataene som er samlet inn via markedsplassen for å utvikle en konkurrerende aktivitet som en logistikkleverandør, spedisjon eller transportselskap.

6. Garanti og ansvar

(1) Opplysninger i produktbeskrivelser, prospekter og brukermerknader fra TIMOCOM er uforpliktende anbefalinger. Ut over dette har TIMOCOM intet ansvar. Særlig gir TIMOCOM ingen garantier for aktualiteten, riktigheten og fullstendigheten av opplysninger som er lagt inn av andre brukere, og heller ikke for at markedsplassen er kompatibel med de informasjonstekniske omgivelsene hos brukeren eller med dataforbindelsene som brukes. Brukeren har tatt til etterretning at komplekse nettbaserte tilbud som markedsplassen iht. dagens tekniske muligheter aldri kan være fri for alle feil. TIMOCOM garanterer derfor verken fullstendig frihet fra _-feil eller en viss tilgjengelighet, men bare at det ikke oppstår programvarefeil på markedsplassen, som ikke bare svekker den kontraktsavtalte brukervennligheten i ubetydelig omfang. TIMOCOM vil gjøre kommersielt rimelige tiltak for å tilby markedsplassen uten betydelige forstyrrelser.

(2) Oppretting av hyperlenker er ikke en del av de kontraktfestede ytelsene. Det samme gjelder opplysninger som er tilgjengelige på tredjeparters internettsider via hyperlenker på TIMOCOMs hjemmeside og plattform. Disse opplysningene kan heller ikke anses som en nærmere beskrivelse av de kontraktsfestede ytelsespliktene. De opprettede hyperlenkene samt sidene som gjøres tilgjengelige via disse hyperlenkene, kontrolleres ikke til enhver tid. TIMOCOM er således ikke ansvarlig for innholdet på disse sidene eller for riktigheten av dem.

Dersom kunden bestemmer seg for å aktivere, få tilgang til eller benytte produkter, applikasjoner, tjenester, programvare, nettverk, systemer, kataloger, nettsider, databaser eller opplysninger fra eksterne tilbydere (heretter kalt “tredjepartprodukter”), er kundens tilgang og bruk av slike tredjepartprodukter regulert av den enkelte tredjepartens vilkår, ansvarsbegrensninger og retningslinjer. TIMOCOM går ikke god for slike tredjepartprodukter, er ikke ansvarlig for dem, og gir ingen garantier for noen aspekter ved disse produktene. TIMOCOM kan kan ikke garantere for tilgjengeligheten (eller senere tilgjengelighet) av tredjepartprodukter. TIMOCOM fraskriver seg ethvert ansvar for skader eller tap som faktisk eller angivelig forårsakes av eller oppstår i forbindelse med kundens aktivering av, tilgang til eller bruk av slike tredjepartprodukter eller kundens tillit til personvernpraksis, datasikkerhetsprosesser eller andre retningslinjer for slike tredjepartprodukter. Kunden avstår for all fremtid fra alle typer krav mot TIMOCOM i sammenheng med slike tredjepartprodukter. “Integrerte komponenter” betegner produkter, applikasjoner, tjenester, programvare, nettverk, systemer, kataloger, nettsteder, databaser eller opplysninger fra tredjeparter som hentes eller avledes fra tredjepartskilder utenfor TIMOCOM og stilles til rådighet for kunden på markedsplassen.

(3) TIMOCOM er ikke ansvarlig for skade som ulike brukere påfører hverandre, det være seg gjennom tap av data, overføringsproblemer i tilknytning til data eller på annet vis. TIMOCOM er ikke ansvarlig for skadelig programvare eller skadelige programkoder (virus, trojanere, ormer osv.) som brukere overfører via markedsplassen eller som blir overført i forbindelse med brukeres dokumenter, tilbudsvedlegg eller tilbudsbeskrivelser og sprer seg fra disse. Brukeren er direkte ansvarlig for at han/hun ikke overfører slik skadelig programvare.

(4) TIMOCOM er verken kontraktspartner eller formidler av en kontrakt som er inngått ved hjelp av markedsplassen eller budbringer av noen erklæring knyttet til denne. TIMOCOM garanterer derfor ikke på noen måte riktig gjennomføring av avtalte kontrakter mellom brukerne eller oppnåelse av en økonomisk suksess, eller å kunne hindre uautorisert tilgang til data i autoriserte produkter. Brukeren har selv ansvar for å kontrollere riktigheten av data og opplysninger formidlet ham/henne av tredjeparter. Meldinger fra brukere som sendes eller vises via markedsplassen, utgjør ingen erklæringer eller meninger fra TIMOCOMs side; TIMOCOM gir ikke sitt samtykke til og går ikke god for disse. TIMOCOM garanterer på ingen måte at meldinger eller varsler som sendes via markedsplassen når frem til sitt mål, eller at de mottas og leses av den adresserte brukeren. Det garanteres heller ikke at en person som er angitt som avsender eller mottaker av en melding eller et varsel faktisk stemmer overens med den personen som sender eller mottar den.

(5) Brukeren frigjør TIMOCOM fra alle forpliktelser som oppstår ved at brukeren ikke bruker markedsplassen forskriftsmessig i henhold til denne kontrakten. TIMOCOM inngår  på samme måte tilsvarende avtaler med andre brukere og kan (etter at TIMOCOMs egne skadeserstatningskrav er innfridd) overlate eventuelle skadeserstatningskrav overfor andre brukere til brukeren for å dekke et tap. I tillegg fritar brukeren TIMOCOM fra alt ansvar og straffer fremmet av andre brukere, myndigheter eller andre tredjeparter som oppstår som følge av at vedkommende tilbyr eller leverer tjenester ved hjelp av markedsplassen og som vedkommende ikke har de nødvendige tillatelser, forsikringer, lisenser osv. for eller som han ikke kan framlegge bevis på innen 1 uke etter forespørsel fra TIMOCOM. Dette inkluderer kostnadene for tilstrekkelig juridisk forsvar. TIMOCOM skal informere brukeren umiddelbart dersom et slikt krav oppstår.

(6) Faren i tilknytning til manglende eller feil formidling av data overføres til brukeren så snart dataene har forlatt TIMOCOMs innflytelsesområde.

(7) Ansvarsbegrensningene eller ansvarsunntakene i denne kontrakten for skader påført brukeren gjelder ikke i tilfeller
a) hvis TIMOCOM eller dets hjelpere forårsaker skaden forsettlig eller grovt uaktsomt,
b) ved straffbart brudd på en betydelig kontraktsmessig forpliktelse av TIMOCOM eller dets hjelpere, som skal ytes i henhold til hensikten og formålet med den spesifikke kontrakten eller hvis det er dens oppfyllelse som gjør det mulig å gjennomføre kontrakten riktig og man må kunne stole på den regelmessige overholdelsen,
c) der TIMOCOMs juridiske ansvar foreligger, uavhengig av skyld, for eksempel produktansvarsloven, en gitt garanti, eller
d) rettslig ansvar ved en persons skade på liv, kropp eller helse utløst av TIMOCOM eller dets hjelpere.
(8) Hvis brukeren er et foretak, er TIMOCOMs ansvar begrenset til de typiske skadene som var forutsigbare på tidspunktet for inngåelsen av kontrakten som følger:
a) i de tilfellene som er nevnt i punkt 7 a) ved grov uaktsomhet fra enkle hjelpere,
b) i de tilfellene som er nevnt i punkt 7 b) ved enkel uaktsomhet.
TIMOCOM skal bare være ansvarlig for tap av data, programmer og gjenoppretting av dem gjennom bruk av markedsplassen i de tilfellene som er nevnt i punkt 7 a) og b) ovenfor, i den grad dette tapet ikke kunne ha vært unngått av brukeren ved adekvate forholdsregler, for eksempel regelmessig sikkerhetskopiering av data.

(9) Bestanddeler av markedsplassen som er merket «BETA» eller «BETA-versjon», «Prototype» eller «TIMOCOMLabs» («BETA-bestanddel») er uferdige produkter. Slike produkter har alle vesentlige funksjoner, men har begrensninger når det gjelder ytelse, kompatibilitet og stabilitet, da erfaring viser at ikke alle maskin- og programvaremiljøer og ikke all bruk kan simuleres før utgivelse. TIMOCOM stiller derfor slik BETA-programvare til rådighet bare for uforpliktende testing, der det trengs rapportering om brukernes opplevelser. Produktive egenskaper og feilfrihet kan ikke garanteres, ei heller fravær av alvorlige feil. Brukeren aksepterer at TIMOCOM ikke har ansvar for foranstående, og heller ikke for systemsvikt, tap av data, mangler og følgeskader av mangler eller tapt profitt. Før installasjon og bruk av en BETA-bestanddel på markedsplassen må brukeren sørge for fullstendig sikring av sitt lokale system inkludert datasikring. TIMOCOM forbeholder seg retten til å tilbakekalle eller innstille en slik bestanddel etter eget skjønn og uten forvarsel.

(10) Brukeren er alene ansvarlig for bruken av sin tilgang og dataene som overføres via den til markedsplassen, og avstår fra enhver form for misbruk og alle typer forsøk på å innhente uautorisert informasjon på egenhånd eller via andre, eller å gripe inn i systemet på markedsplassen. I slike tilfelle må brukeren dekke kostnader som oppstår, inkludert utgifter som oppstår for TIMOCOM for å kontrollere innretningene og/eller som skyldes feil eller mangler som ligger i brukerens ansvarsområde. Brukeren må informere TIMOCOM umiddelbart om tilgangsmuligheter til uautoriserte tredjeparter eller andre overtredelser av datasikkerheten som brukeren kjenner til eller har mistanke om, eller påståtte krav fra tredjepart mot hans bruk av markedsplassen eller mot TIMOCOM, og iverksette alle andre hensiktsmessige tiltak umiddelbart og uten kostnader for TIMOCOM, spesielt hvis brukeren har blitt oppfordret til dette av TIMOCOM og de påkrevde tiltakene ikke går utover rimelighetens grenser for å gjøre et effektivt rettsvern mulig.

(11) brukeren garanterer overfor TIMOCOM at hans medarbeidere eller personer som jobber for ham, er ansatt i samsvar med de gjeldende lovkravene og fritar TIMOCOM fra ethvert ansvar, eventuelle straffer og rimelige utgifter til juridisk forsvar i denne forbindelse. Brukeren forsikrer TIMOCOM at han vil yte sine tjenester når som helst i samsvar med gjeldende lovbestemmelser og kan bevise dette umiddelbart på forespørsel fra TIMOCOM ved hjelp av respektive dokumenter.

(12) Alle krav på skadeerstatning på grunnlag av dette avsnittet mot TIMOCOM, som er basert på feil i markedsplassen, har en foreldelsesfrist på ett år etter tildelingen av lisensen. Alle andre erstatningskrav utløper etter 2 år etter de har oppstått. Ved forsettlig eller grovt uaktsom atferd fra TIMOCOM, skal de lovbestemte bestemmelsene gjelde.

7. Reklamasjoner


(1) Dersom TIMOCOM mottar informasjon om en bruker som tilsier at han har brutt sine plikter i en fraktkontrakt, i denne kontrakten eller begått et straffbart brudd (heretter kalt: klage) på annen gjeldende lov, har TIMOCOM rett til, men er ikke forpliktet til, å videreformidle disse klagene, med eller uten angivelse av klager, til den angjeldende brukeren eller, etter at vedkommende er avhørt og kontrollert, til andre brukere.

(2) Brukeren som klagen retter seg mot (heretter kalt: Angjeldende), er forpliktet til uten forsinkelse og senest innen én uke etter at meddelelsen om klagen er mottatt, å ta stilling til klagen skriftlig overfor TIMOCOM og sørge for å utbedre klageårsaken eller i det minste å begrunne det dersom det tar lenger tid å svare på klagen.

(3) Dersom vedkommende i sin stillingstagen ikke lykkes i å svekke anklagen om brudd på forpliktelser, har TIMOCOM rett til – men er ikke forpliktet til – å oppfordre brukeren om å rette opp forholdet innen ytterligere én uke. Dette kravet om oppretting skal gjennomføres med mindre TIMOCOM ut fra omstendighetene ikke anser det nødvendig.

(4) Rettighetene i foranstående ledd 2 og 3 angående retten til sperring eller oppsigelse er utelukkende i TIMOCOMs interesse. Dersom TIMOCOM ikke gjør bruk av disse rettighetene, kan det heller ikke gis garantier overfor de øvrige brukerne.

(5) TIMOCOM er ikke forpliktet til å behandle mottatte klager.

(6) Brukeren utpeker en kvalifisert kontaktperson som er berettiget til å ta alle kontraktsrelaterte avgjørelser og ta imot og levere erklæringer. TIMOCOM er berettiget, men ikke forpliktet til, å avvise forklaringer fra andre personer i brukerens selskap.

8. Ekstraordinær oppsigelse, lisensvarighet, generelle bestemmelser


(1) Bruksrettens varighet er regulert i de individuelt avtalte lisensen. I en kostnadsfri testperiode gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist.

(2) Begge parter kan si opp denne kontrakten ekstraordinært uten å overholde oppsigelsesfristen dersom det foreligger en viktig grunn. En viktig grunn til ekstraordinær oppsigelse fra TIMOCOMs side foreligger særlig hvis:
a) brukeren er betalingsudyktig eller står i fare for å bli betalingsudyktig,
b) det åpnes en konkursbehandling av brukerens formue er avslås i mangel av masse, eller brukeren må avgi en erklæring på tro og ære,
c) brukeren begår et straffbart brudd på bestemmelsene i disse betingelsene, som setter oppnåelsen av kontraktsmålet i fare eller som gir rett til sperring i henhold til punkt 3 ledd 4 eller 5,
d) brukeren kommer mer enn 14 kalenderdager på etterskudd med et beløp som tilsvarer et brukervederlag for én måned eller
e) forholdet mellom andelstakerne i selskapet til brukeren endrer seg med 25 % eller mer, eller det blir formelt representert av andre personer, i forhold til statusen ved inngåelsen av kontrakten
f) brukeren, hans juridiske representant, andelshavere eller foretak tilknyttet brukeren, går inn i konkurrerende virksomhet mot TIMOCOM.

(3) Bruksretten gjelder fra det tidspunktet da TIMOCOM frigir den, og ender samtidig som kontraktsforholdet.

(4) Ved kontraktsslutt skal brukeren umiddelbart slette enhver programvare som ble mottatt fra TIMOCOM og installert hos brukeren, uten rett til å beholde programvaren, og slutte å bruke markedsplassen. Brukeren skal etter dette avslutte enhver datalevering til et ev. avtalt grensesnitt.

(5) Dersom brukeren er en bedrift, en offentlig juridisk person eller offentlig særformue etter § 310, 1. ledd, 1. setning i BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), eller dersom han/hun ikke har noe alminnelig verneting i Tyskland, er Düsseldorf avtalt som leveringssted og verneting. Tysk lov gjelder, ikke FNs kjøpslov.

(6) Dersom TIMOCOM leverer oversettelser av denne avtalen eller av deler av avtalen til brukeren, skal den tyske originalteksten være retningsgivende og rettslig bindende dersom det foreligger motsetninger eller avvik mellom oversettelsen og den tyske originalteksten.

(7) Dersom enkeltbestemmelser i disse betingelsene skulle være uvirksomme, berører ikke dette gyldigheten av de øvrige bestemmelsene. I stedet for den uvirksomme bestemmelsen gjelder den virksomme ordningen som avtalt som kommer nærmest målet for den uvirksomme bestemmelsen.

9. Personvern

(1) Brukeren sier seg innforstått med at TIMOCOM av sikkerhetsmessige årsaker og for å kunne forbedre dataoverføringen behandler brukerens tekniske data for identifisering og tilordning. Avhengig av sluttenheten kan dette være anonyme data, som brukt operativsystem, skjermoppløsning, nettleser, prosessor-ID og -hastighet, fysisk minne, samt data som under visse omstendigheter kan inneholde personreferanser, som IP- og MAC-adresse, apparatkode, domain-DNS, installasjonsbane, brukerkode, språkinnstilling, informasjonskapsler og telematikkdata.
TIMOCOM bearbeider personopplysninger når brukeren oppretter og registrerer markedsplassen, som f.eks. brukerens navn, tiltaleform, e-postadresse, kontaktdata, tilordning til en brukerbedrift og angitte språkkunnskaper, inntastinger, meldinger, samt informasjon som brukeren selv har gjort tilgjengelig i sin profil eller gjennom bruk av markedsplassen. Disse dataene brukes av TIMOCOM til følgende formål:
- Levering og vedlikehold av den avtalte tjenesten
- Gjennomføring av transaksjoner initiert av brukeren
- Verifisering av brukerens identitet
- Sikre samsvar med disse bruksvilkårene
- Oppfyllelse av juridiske forpliktelser eller gjennomførbare krav fra myndigheter eller retten.
Oppbevaringsperioden for disse dataene avhenger av varigheten og formålet med den respektive kontrakten, med mindre det foreligger overstyrende interesser hos behandlingsansvarlige eller juridiske oppbevaringsplikter.

(2) Brukeren sier seg innforstått med at TIMOCOM behandler brukerens forretningsopplysninger med tanke på kontraktsinngåelse og kontraktsavvikling, samt innhenter informasjon om brukeren hos et kjent kredittopplysningsbyrå.

(3) Brukeren samtykker i at TIMOCOM kan behandle og videreformidle brukerens personrelaterte data til datter- eller partnerselskaper for å kunne gjennomføre lisensavtalen eller brukerrelaterte serviceoppdrag. Disse kan endre seg og er for øyeblikket:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., CPI City Center, Špitálské nám. 3517/1a, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath;
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Disse selskapene registrerer og bearbeider brukerens data utelukkende på vegne av TIMOCOM og i henhold til TIMOCOMs instrukser. Selskapene er forpliktet av TIMOCOM til å overholde gjeldende lover om personvern. Videreformidling av brukerens personrelaterte data til tredjeparter kan i tillegg skje dersom lovbestemmelser, gjennomførbare administrative eller rettslige forordninger krever det – eller for å forhindre eller motarbeide straffbare handlinger eller overtredelser av disse lisensbestemmelsene. Data som ikke er personrelaterte, f.eks. anonymiserte data eller data som er ment for tredjeparter for å kunne oppfylle kontraktens formål, kan bearbeides av TIMOCOM, og videreformidles til tredjeparter.

TIMOCOM har ved hjelp av tekniske beskyttelsestiltak og tilsvarende kontraktsmessige bestemmelser med hver bruker sørget for at dataene til markedsplassen ikke brukes til andre formål enn de som er angitt i denne kontrakten eller blir videresendt til tredjeparter. I henhold til dagens tilgjengelige teknologi er det for øyeblikket ikke mulig å oppnå 100 prosent sikkerhet som hindrer at en bruker likevel vil videreformidle data til tredjeparter i strid med kontrakten. Brukeren tar dette til etterretning og vil informere TIMOCOM umiddelbart dersom han blir oppmerksom på en slik hendelse.

(4) Brukeren har overfor TIMOCOM til enhver tid rett til å få innsyn i sine lagrede personrelaterte opplysninger uten kostnader, samt rett til rettelse, sletting, begrensning av behandlingen eller å reservere deg mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet, såfremt de relevante personvernrettslige forutsetningene foreligger. Brukere kan alltid rette spørsmål om sine rettigheter, erklæringer om tilbakekallelse eller begrensning av behandling av personopplysninger til:

TIMOCOM GmbH
Datenschutzbeauftragter
Timocom Platz 1
40699 Erkrath
E-post: datenschutz(at)timocom.com

Tilbakekallelse eller begrensning påvirker ikke kontraktens innhold eller brukerens betalingsforpliktelse. Brukeren godtar at TIMOCOM muligens ikke lenger er i stand til å tilby markedsplassen som et resultat av slik tilbakekalling eller begrensning.

Samtidig har brukeren rett til å klage til tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for TIMOCOM. Det er i vårt tilfelle "Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen": www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Brukeren er ansvarlig for at bruken av messaging-funksjonen skjer i tråd med personvernet. Brukeren forplikter seg til å følge alle relevante bestemmelser om personvern og databeskyttelse ifølge gjeldende lovgivning ved behandling av data ved hjelp av markedsplassen. Brukeren fritar TIMOCOM fra alle krav som oppstår på grunn av eller i sammenheng med manglende overhold av personvernbestemmelser, kontraktsbestemmelser eller andre gjeldende lovbestemmelser.

(6) Før bruk skal brukeren informere alle personer som er berørt av bruken av markedsplassen, om sitt samtykke til at TIMOCOM behandler dataene, om typen data som behandles, om formålet med og varigheten av behandlingen, om hvilke bedrifter som behandler dataene samt om muligheten til å stoppe overføring av data. Dersom det i henhold til lovene som kan anvendes på brukeren må foreligge et samtykke fra de personene som er berørt av bruken av markedsplassen, skal brukeren sikre at alle nødvendige samtykker eller eventuelle tillatte alternativer i henhold til anvendbare lover og bestemmelser (f.eks. bedriftsavtaler) foreligger i skriftlig form. Brukeren skal ta vare på dokumentasjon i to år etter avtaleperiodens slutt og på forespørsel oversende slik dokumentasjon i originalform til TIMOCOM.

(7) TIMOCOM gjør oppmerksom på at i henhold til § 31 i den tyske personvernloven (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) blir opplysninger om utestående fordringer som ikke avvikles i henhold til kontrakten, sendt til SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tyskland, hvis kontraktsforholdet som ligger til grunn for fordringen kan sies opp med umiddelbar virkning på grunn av manglende betaling og hvis kravet til tross for at forfallsdatoen er utløpt ikke har blitt innløst innen den meddelte tidsfristen. Flere opplysninger om SCHUFA finner du på www.meineSCHUFA.de.

§1 Tjenester

§ Tjenester


1. TIMOCOM GmbH yter utelukkende bistand når oppdragsgiveren skal innkreve sitt rene fakturabeløp. TIMOCOM vil kun etter obligatorisk eget skjønn oppfordre skyldneren til å ta stilling til/betale åpne fordringer.

2. TIMOCOM påtar seg ingen garantier for at innkrevingen vil føre fram.

3. Hvis skyldnerens har utført betalinger, kreditnotaer eller kompensasjoner etter at inndrivingen har blitt gjort, regnes innkrevingstjenesten som gjennomført, dersom oppdragsgiver ikke senest 2 uker etter oppgitt betalingsfrist dokumenterer overfor TIMOCOM at fordringen allikevel ikke har blitt gjort opp. Oppdragsgiveren forplikter seg til å informere TIMOCOM om mottatte betalinger, kreditnotaer eller motregninger for ovennevnte krav innen 3 dager.

4. Oppdraggiver forbeholdes retten til enhver tid til å ta ytterligere skritt for å kreve inn utestående.

§ 2 Honorering


1. Det avtales et bearbeidingsgebyr på €25,00. Hvis oppdraget lykkes, mottar TIMOCOM en suksessbonus; bearbeidingsgebyret trekkes da fra denne bonusen. Iht. lovforskriftene som følger av tysk lov om advokathonorarer (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG) retter suksessbonusen i hver enkelt tilfelle seg etter valuta og innkrevingsbeløp i henhold opplysningene fra Inkasso International Service fra TIMOCOM.

2. Hvis bearbeidingen av et oppdrag avsluttes uten å lykkes eller av grunner som TIMOCOM ikke råder over, beholder TIMOCOM retten til avtalt honorering av de tjenestene som er utført frem til da.

3. TIMOCOM forbeholder seg retten til å innkreve fakturabeløpet sammen med andre fakturaer, dersom det allerede foreligger en autogirofullmakt fra oppdragsgiver i dette forretningsforholdet. Oppdragsgiver gir TIMOCOM fullmakt til å trekke det ubestridte fakturabeløpet fra den kjente forretningskontoen.

§ Start og avslutning


1. Oppdragsgiver er bundet til sitt tilbud om oppdragstildeling i 3 arbeidsdager. Kontrakten opprettes ved at oppdraget aksepteres av TIMOCOM. For å akseptere oppdraget kreves ingen spesiell form. Dette kan spesielt skje stilltiende. TIMOCOM anses særlig å ha akseptert kontrakten hvis TIMOCOM innenfor denne tiden har begynt å undersøke rettmessigheten av kravet eller beviselig allerede har iverksatt innkrevingsskritt mot skyldneren.

2. Under overholdelse av fristen på 2 uker kan oppdragsgiver si opp avtalen. Dersom det allerede har blitt utført innkrevingsskritt hos skyldneren, er oppdragsgiver forpliktet til å informere om innbetalinger i forbindelse med tildelt oppdrag og TIMOCOM beholder retten til å motta avtalt honorar.

3. Uberørt av dette har begge parter rett til ekstraordinær oppsigelse ved alvorlig pliktbrudd.

4. Dersom oppdragsgiver taper eller avslutter sin kundestatus hos TIMOCOM under et innkrevingsoppdrag, har oppdragsgiver og TIMOCOM rett til å tre tilbake fra kontrakten med umiddelbar virkning.

5. Dersom man i innkrevingsprosessen stadfester at kravet sannsynligvis ikke kan kreves inn, avsluttes innkrevingen og oppdragsgiver informeres. Et krav gjelder som ikke mulig å innkreve spesielt i følgende tilfeller: kravet bestrides av debitor eller overføres til tredjepart, saken er innstevnet, det foreligger avvikende eierdokumentasjon eller kravet er belastet med rettigheter hos tredjepart eller debitoren er betalingsudyktig. Avtalen gjelder da også for framtiden som oppløst.

6. Oppdragsgiver er forpliktet til å hjelpe TIMOCOM med relevant informasjon. Dersom TIMOCOM etter oppfordring i løpet av 14 dager allikevel ikke mottar nødvendig informasjon for å kunne behandle oppdraget, da er TIMOCOM berettiget til å avslutte oppdraget og avregne grunngebyret/det honoraret som har blitt opptjent.

§ 4 Ansvar


1. TIMOCOMs ansvar for oppdragsgiverens skader pga. overtakelse eller gjennomføring av kontrakten er begrenset til tilfeller der
a) TIMOCOM eller deres medhjelpere har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt,
b) TIMOCOM eller deres medhjelpere er skyld i brudd på en vesentlig kontraktsplikt, som setter oppnåelsen av kontraktsmålet i fare,
c) TIMOCOM har ansvar grunnet handling i ond tro eller innrømmelse av en garanti,
d) TIMOCOM har ansvar etter gjeldende lov, som for eksempel den tyske produktansvarsloven eller
e) lovmessig ansvar for skader på liv, legeme eller helse
forårsaket av TIMOCOM eller deres medhjelpere.

2. Dersom brukeren er et foretak, er TIMOCOMs ansvar begrenset til forutsigbare avtaletypiske skader ved avtaleinngåelse som følger:
a) I tilfeller som i foranstående punkt 1 a) ved grov uaktsomhet fra enkle medhjelpere,
b) I tilfeller som i foranstående punkt 1 b) ved lett uaktsomhet.

3. Oppdragsgiver er ansvarlig for at utestående beløp har forfalt og er ubestridt, samt at TIMOCOM har mottatt all nødvendig dokumentasjon og informasjon. Det påpekes at oppdragsgiver kan kreve at skyldneren erstatter kostnadene for honoraret for innkrevingstjenesten kun i de tilfeller når skyldneren er forsinket med sine betalinger og når han er forpliktet til dette iht. lovverket. Når det gjelder disse kostnadene, må oppdragsgiver henvende seg direkte til skyldneren.

4. TIMOCOM forbeholder seg retten til å makulere all dokumentasjon etter avsluttet oppdrag og som etter gjeldene lovbestemmelser ikke må oppbevares.

§ 5 Annet


1. Alle avtaler må inngås skriftlig.

2. Dersom oppdragsgiver ikke er forbruker, er det Düsseldorf som er betalingssted og rette verneting. Det er tysk rett som gjelder.

3. Dersom en av bestemmelsene i avtalen skulle være eller bli ugyldig, berører dette ikke gyldigheten til de andre bestemmelsene eller avtalene. Isteden for en ugyldig bestemmelse forplikter partene seg til å inngå en gyldig avtale som så nært som mulig omfatter formålet til den ugyldige bestemmelsen.

Stand: 01.01.2024

Til toppen