27.02.2020

Koronaviruset: Hvordan skal man håndtere transportoppdrag til og fra Italia?

Det blir stadig større konsekvenser for internasjonal godstransport, og den aktuelle utviklingen fører til nye spørsmål. Vi har sammenfattet den viktigste informasjonen for deg.

(1)

Erkrath, 27.02.2020 – Koronaviruset har nådd Europa. Særlig i Italia er det registrert en sterk økning i infeksjoner med viruset som har den offisielle betegnelsen SARS-CoV-2/COVID19. Lastutsendere, spedisjonsbedrifter og transportfirmaer som har transportoppdrag i og fra regionene det gjelder, bør ta visse forholdsregler som det informeres om her*.

Hvis du er usikker på hvordan situasjonen er lokalt (på lastestedet eller målstedet), anbefaler vi å innhente informasjon om reisebegrensninger fra italienske myndigheter, og ta kontakt med oppdragsgiveren.

Oppdatering 09.03.2020: Ifølge en melding fra det italienske samferdselsdepartementet er det ingen innskrenkninger av transitt av varer og gods fra produksjonskjeden til og fra områdene i Nord-Italia. De innførte begrensningene forbyr ikke reiser hvis det kan dokumenteres at de skjer av forretningsmessige grunner. Varer kan innføres og utføres av de gjeldende områdene. [Kilde: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news] Oppdatering 10.03.2020: Den italienske regjeringen har utvidet tiltakene til å gjelde for hele landet.


Hvis du er usikker på hvordan situasjonen er lokalt (på lastestedet eller målstedet), anbefaler vi å innhente informasjon om reisebegrensninger fra italienske myndigheter, og ta kontakt med oppdragsgiveren for å avklare dette.

Lokale opplysninger og sikkerhetsinformasjon kan endre seg på kort varsel.

Mer informasjon finner du her: DE: https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/italien-node/italiensicherheit/211322, IT  http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus/

Hva er den juridiske situasjonen før transporten begynner?

Hvis transporten enda ikke har startet, kan det ved varige sperringer foreligge en såkalt "objektiv umulighet". Kontrakter som vedrører transport som er umulig å utføre, er generelt å anse som ikke-gyldige. Det betyr at en slik kontrakt ikke medfører forpliktelser. Spedisjonsbedriften må ikke stille lastebiler til rådighet, og oppdragstakeren vil ikke motta kompensasjon for turer som bortfaller.

Hvis det før innlastingen er kjent at oppdragsgiveren eller mottakeren ikke vil utføre arbeidet av ren forsiktighet, står oppdragsgiveren ansvarlig for bortfallet med mindre de kan fremlegge bevis for pålegg fra myndigheter om arbeids- eller driftsforbud.

Vi anbefaler at du i slike tilfeller tar kontakt med oppdragsgiveren for en avklaring.

Hva er den juridiske situasjonen for transport som allerede pågår?

Hvis dere som transportbedrift eller spedisjonsfirma har tatt på dere et transportoppdrag via Smart Logistics-systemet, gjelder prinsipielt den juridisk bindende avtalen dere har inngått med oppdragsgiveren.

Hvis transporten i eller fra en region som er berørt av koronaviruset allerede har begynt, altså vanligvis ved innlastingen, kan du være konfrontert med myndighetsbestemte sperringer av innfartsveier eller hele områder som varene skal leveres til eller fra. I dette tilfellet foreligger det en såkalt transporthindring. Her gjelder artikkel 14 ff. i CMR eller tilsvarende bestemmelser i nasjonal transportrett. Nødvendige endringer i transportoppdraget på grunn av dette, krever en ny instruks fra oppdragsgiveren om hvordan transporten skal utføres på en annen måte, f.eks. ved å avtale et annet leveringssted.

I slike tilfeller har transportbedriften vanligvis krav på å få dekket ekstra utgifter som f.eks. økte kjøreutgifter på grunn av lengre veistrekninger.

Hvis oppdragsgiveren etter å ha bli oppfordret til det ikke gir noen instrukser, eller gir instrukser som ikke kan oppfylles, kan transportbedriften avslutte transporten. OBS! Transportbedriften er i dette tilfelle ansvarlig for å sikre egnet oppbevaring av godset. I noen tilfeller, som ved fordervelige varer, kan nødsalg tas i betraktning.

Det samme gjelder hvis f.eks. avsender- eller mottakerbedriften er lukket eller sperret, slik at lasting eller lossing av lastebilen ikke er mulig. I tvilstilfeller må transportbedriften fremlegge bevis for sperringen eller for at bedriften er lukket.

Hvis du trenger lagerplass på kort varsel, finner du passende tilbud i smart-appen Lager i Smart Logistics-systemet.

Hvis du kjører eller planlegger transport til og fra disse regionene, anbefaler vi å ta kontakt med oppdragsgiveren i god tid på forhånd for å avklare situasjonen, slik at senere diskusjoner og misforståelser unngås.

Mer informasjon om aktuelle veisperringer for lastebiler finner du også på www.truckban.info.

*Denne informasjonen er ikke å anse som juridisk rådgivning. Ved konkrete avklaringsbehov: Ta kontakt med advokat for å få innblikk i eventuelle særskilte juridiske forhold eller nasjonal lovgivning.

Last ned pressemelding
Til toppen