Generelle forretningsbetingelser

Kontakt sentralbord

+49 211 88 26 88 26

+49 211 88 26 13 00

info.no@timocom.com

1. Generelt

(1) For alle leveringer og ytelser under dette kontraktsforholdet gjelder utelukkende de nedenstående betingelser. Vilkår og betingelser som er framsatt brukeren, er  ikke bindende uansett om TIMOCOM ikke uttrykkelig har avvist disse.

(2) TIMOCOM forbeholder seg retten til å endre eller utvide disse betingelsene ved utløpet av en avregningsperiode. TIMOCOM vil informere brukeren om endringen i form av en uttrykkelig merknad på fakturaskjemaet eller på plattformen. Dersom brukeren ikke straks eller senest i løpet av 1 måned sier seg uenig i de endrede betingelsene, går vi ut fra at brukeren samtykker i endringen av betingelsene. Dersom regningen blir betalt uten forbehold, regnes aksepten også som gitt.

(3) Forklaringer til, tillegg til og endringer av avtalen må foreligge i skriftlig form for å kunne gjelde. Avtaler partiene, at en tredjepart er berettiget til å benytte programvaren, så tildeler det annet parti denne brukeren fullmakt til mottakelse av TIMOCOM informasjoner.

(4) Uavhengig av grammatisk form ved omtale av personer (f.eks. brukere) i denne avtalen, gjelder det for begge kjønn.

2. Kontraktsgjenstand

(1) Mot et vederlag som betales regelmessig stiller TIMOCOM en bruksrett for en brukerplattform (lisens) til disposisjon for brukeren. Lisensens omfang er avhengig av den individuelle avtalen. TIMOCOM kan etter eget skjønn gi brukeren tilgang til denne brukerplattformen (plattformen) via en programvare som må installeres, en kombinasjon av brukernavn og passord eller et grensesnitt til brukerens eksisterende programvareomgivelser. Driften av plattformen skjer ved hjelp av servere som er koblet opp mot internett og som kun er tilgjengelige via en online-forbindelse.

Unntatt fra dette er perioder der serverne TIMOCOM bruker ikke er tilgjengelige av tekniske årsaker eller av andre grunner som TIMOCOM ikke kan påvirke, eller når TIMOCOM foretar vedlikeholdsarbeid på serverne som er nødvendig for å opprettholde de avtalefestede ytelsene og der det kan være umulig å unngå at det oppstår feilfunksjoner under serverforespørsler. TIMOCOM vil begrense planlagt vedlikehold og planlagte oppgraderinger til tiden før kl. 7.30 og etter kl. 18.00 (CET) og hele dagen i helgene, såfremt det er mulig.

(2) Hvis TIMOCOM gir brukeren tilgang til plattformen via en programvare, kan dette skje etter eget skjønn f.eks. som online-registrering med brukernavn og passord eller som nedlastingstilbud via nettsiden www.timocom.com, via App Store® fra Apple®, Google Play™ osv. Nedlasting og installasjon er ikke en del av TIMOCOMs ytelser, men foretas av brukeren selv på eget initiativ og eget ansvar.

(3) Brukeren velger selv ut, skaffer til veie og bruker nødvendig maskin- og programvare og nødvendige fjernforbindelser. Alt dette skjer på egen risiko.

(4) TIMOCOM har innenfor rammen av videreutvikling og optimering av sine produkter rett til å utføre modifikasjoner av produktene såfremt produktenes viktigste ytelsesegenskaper ikke blir redusert.

(5) TIMOCOM kan sende brukeren varsler om tilbud, mottatte meldinger eller transaksjoner via plattformen. TIMOCOM forbeholder seg retten til å begrense antallet, visningsvarigheten og oppbevaringen av slike meldinger.

3. Bruksretten

(1) Bruksretten som følger med denne kontrakten, gjelder bare for avtalt antall enkeltadganger (TIMOCOM Accounts) i brukerens forretningsvirksomhet per filial, selvstendig eller uselvstendig, til TIMOCOMs brukerplattform, og kan ikke overdras til tredjeparter eller andre filialer.

(2) Bruksretten gjelder bare for inntasting og søk på bransjespesifikke opplysninger i ordinær forretningsdrift. Alle opplysninger må være sanne og må kunne dokumenteres overfor TIMOCOM på forespørsel. Bruk for følgende formål eller innhold er forbudt:
a) Uønskede meldinger, som for eksempel spam, masseforespørsler, generell reklame og generelle tilbud.
b) Illegale formål, ukorrekte opplysninger, bedrag eller villedning.
c) Overtredelse av rettigheter som for eksempel andres personlige rettigheter, åndsverk eller privatsfære.
d) Systematisk innsamling av opplysninger, spesielt data som gjør det mulig å opprette en profil for en annen bruker.
e) Innlegging av programmeringskode som påvirker funksjonen i et mottakerenheten eller programvaren i denne.
f) Innhold som er til hindring for, sjenerer eller skader TIMOCOM eller tredjeparter, som andre brukere, for eksempel pga. oppfordringer til boikott, kjedebrev, stalking, trusler, fornærmelser, sjikane, diskriminering, hatytringer, forretningsbeskadigelse, ytringer av seksuell natur, fremstilling av brutalitet, vold eller nakenhet.
g) Innhold som er i strid med gjeldende lover eller god skikk, eller som brukeren ikke har rett til å videreføre.

(3) Dataene som er stilt til rådighet gjennom plattformen, kan utelukkende ekstraheres ved hjelp av eksport- eller utskriftsfunksjonen. Automatisering av bruken av plattformen, enten det er via et grensesnitt, fremmed programvare, bots, scripts eller andre hjelpemidler som avviker fra standarden i vanlige nettlesere som f.eks. Chrome™, Firefox® eller Internet Explorer, må ha en skriftlig godkjenning av TIMOCOM.
Alle tilbud fra TIMOCOM som gir rett til bruk i ubegrenset omgang til en fast pris, følger Fair Use-prinsippet. Med dette prinsippet ønsker TIMOCOM å gi alle brukere en rettferdig bruksopplevelse av høy kvalitet. TIMOCOM forbeholder seg derfor retten til å iverksette egnede tiltak for å begrense en brukers bruksrett, dersom brukeren pga. sitt individuelle bruksmønster legger beslag på TIMOCOMs ressurser på en slik måte at det oppstår en klar hindring for rettferdig fordeling av serverkapasiteten, båndbredden og lagringskapasiteten som står til disposisjon. Slik innskrenkninger kan f.eks. være begrensning av antallet forespørsler eller transaksjoner per minutt for en konto, begrensninger i lagringsplassen osv.

(4) TIMOCOM forbeholder seg retten til å kunne avbryte en brukers tilkobling til brukerplattformen og til å kunne slette data dersom dette kan forhindre eller stanse brudd på gjeldende lov eller god forretningsskikk. Det samme gjelder dersom brukerens aktivitet utgjør en teknisk trussel mot programvaren, applikasjonen eller TIMOCOMs brukerplattform.

(5) Hvis brukeren ikke overholder en kontraktfestet plikt, spesielt plikt i henhold til punktene 3 (1) eller (2), punkt 4 (1), punkt, 5 (2), (4) eller (5) eller punkt 7 (2) eller (3), eller hvis han/hun ikke i angitt tid retter opp andre kontraktbrudd etter oppfordring om dette, befris TIMOCOM av sin ytelsesplikt („Sperring“), men beholder retten til motytelsen.

(6) For alle tilfeller av forskyldt kontraktbrudd etter punktene 3 (1) eller (2), eller punkt 5 (2), (4) eller (5), må brukeren betale et straffebeløp for kontraktbruddet i en høyde på tolv måneders gebyr. Brukeren har mulighet til å påvise at skaden er mindre enn dette.

3a. Bruksretten TC Profile®

(1) Plattformen gir brukeren - i den utstrekning det er avtalt - tilgang til databasen TC Profile®. Med denne databasen kan brukeren få vist eksisterende foretaksopplysninger fra tredjeparter.

(2) Brukeren av en TC Truck&Cargo®-lisens kan i tillegg legge inn sine egne foretaksopplysninger i databasen som informasjon til tredjeparter. Etter at brukeren har lagt inn disse opplysningene, får han/hun tilgang til de utvidede foretaksopplysningene fra tredjeparter.

(3) Databasen tilbys for bruk i vanlig omfang og i ordinær forretningsdrift. Kopiering av databasen i sin helhet eller av vesentlige deler av den er forbudt i henhold til opphavsrettslige bestemmelser.

(4) Opplysningene må oppdateres slik at de alltid er aktuelle. Hvis TIMOCOM blir oppmerksomme på ufullstendigheter eller uriktigheter i brukerens opplysninger, kan TIMOCOM informere brukeren om disse feilene. Hvis brukeren ikke korrigerer eller kompletterer sine opplysninger innen 7 dager etter at informasjonen fra TIMOCOM er mottatt, har TIMOCOM brukerens fullmakt (men ingen forpliktelse) til å korrigere eller komplettere opplysningene i brukerens navn iht. til opplysninger i offisielle registre.

(5) TIMOCOM forbeholder seg retten til å sperre brukerens opplysninger og hans/hennes tilgang til databasen ved brudd på de ovenstående avsnittene (3) og (4).

(6) Kontraktsforholdet innledes med skriftlig samtykke eller med undertegnelse av lisenskontrakten, og kan formelt sies opp av begge parter uten at det oppgis årsak med en frist på 14 dager ved utgangen av kalendermåneden. Kontraktsvarigheten er 1 måned. Kontrakten forlenges med 1 måned av gangen såfremt den ikke regulært sies opp av en av partene på et tidligere tidspunkt.

3b. Bruksretten TC Truck&Cargo®

(1) Plattformen gjør det mulig for brukeren - i den utstrekning det er avtalt - å legge inn kjøretøykapasitet og frakttilbud, samt å søke i tilbudt kjøretøykapasitet og frakt, for internasjonal veitransport med applikasjonen TC Truck&Cargo®. Plattformen gir også mulighet til å tilby og få innsikt i lagerkapasiteter.

(2) Foreldede data skal straks slettes. Data skal angis korrekt i de tiltenkte feltene, med enkel skrift og uten ekstra mellomrom eller andre tegn som utelukkende tjener til uthevelse. TIMOCOM forbeholder seg retten til automatisk å slette data som ikke oppfyller disse kriteriene eller bestemmelsene under ledd 3 punkt 2.

(3) Det kostnadspliktige avtaleforholdet starter med skriftlig aksept eller med undertegnelse av lisensavtalen. Avtaleforholdet kan formelt sies opp av begge parter uten angivelse av grunn med en frist på 14 dager før kalendermånedens utløp. Kontraktsvarigheten er 1 måned. Kontrakten forlenges med 1 måned av gangen såfremt den ikke regulært sies opp av en av partene på et tidligere tidspunkt.

3c. Bruksretten TC eMap®

(1) I TC eMap® muliggjør - dersom dette er avtalt - at dataene for kartfremstilling og ruteberegning formidles til brukeren online. Samtlige kartfremstillinger er - slik som alle landkart - gjenstand for stadige endringer og således aldri en perfekt avbildning av virkeligheten. TIMOCOM er derfor ikke ansvarlig for å sikre at kartfremstillinger og andre data er korrekte. TIMOCOMs plikter begrenser seg til å bearbeide, visualisere og stille dataene til rådighet for brukeren.

(2) Dataene og opplysningene som fremstilles i TC eMap®, samles inn fra tredjeparter. TIMOCOM forbeholder seg derfor retten til å kunne oppheve avtalen dersom forsyninger ikke leveres på riktig måte og til riktig tid, med mindre brukeren kan bevise at TIMOCOM har opptrådt klanderverdig.

(3) TC eMap® kan prioritere mål etter angitte stedsnavn eller postnumre ved søk. Da kan man få søkeresultater med avvikende navn, eller flere identiske søkeresultater. TIMOCOM er ikke ansvarlig for at programmet automatisk velger ønsket sted. TIMOCOM garanterer heller ikke for at lignende data, f.eks. postnummer, gatenummer eller andre tilleggsopplysninger, er korrekte eller fullstendige. Kartene er gjenstand for stadige endringer i henhold til nyeste tekniske utvikling. Det gis ingen garanti for at opplysningene er korrekte eller fullstendige, eller for at kartene er feilfrie og i perfekt stand.

(4) Kartmateriale og andre liknende data (satellittbilder, bompengeinformasjon, trafikkinnskrenkninger, POIs osv.) stilles til rådighet av lisensgivere. Kart, liknende data og funksjoner er opphavsrettslig beskyttet, og helt og fullt eid av TIMOCOM og/eller TIMOCOMs lisensgivere og samarbeidspartnere, og beskyttet av internasjonale avtaler og andre lover i det landet de benyttes i. TIMOCOM innvilger brukeren en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv del-lisens til å bruke kart som anvendes i TIMOCOMs produkter. Lisensen gjelder utelukkende intern bruk. Brukeren kan ikke kopiere, dele opp, ekstrahere eller endre kartene, eller lage avledede produkter av dem. Brukeren kan ikke lage avledede produkter, heller ikke delvis, av kildekoden, kildefilene eller kartstrukturen, og han/hun kan ikke gjøre forsøk på dette verken i form av omkonstruering, oppdeling, dekompilering eller på andre måter. Brukeren kan ikke bruke produktene til å tilby tjenesteytelser eller til andre formål som medfører at andre personer eller enheter bearbeider kartene. Brukeren får ingen eiendomsrettigheter. Disse forblir i sin helhet hos lisensgiverne. Henvisninger til opphavsrettigheter, kildeopplysninger eller eiendomsforhold i eller på kartene må ikke endres, skjules eller fjernes.

(5) Dersom tredjepartleverandører øker prisene for TIMOCOM i forhold til prisnivået på tidspunktet for avtaleinngåelsen, forbeholder TIMOCOM seg retten til å sette opp prisene på kostnadspliktige lisenser for brukeren tilsvarende. Prisøkningen blir virksom med en frist på to uker til den første dagen i neste måned etter at beskjeden om prisøkningen er mottatt. Dersom prisøkningen for bruk av TC eMap® hos TIMOCOM skulle overskride 10 % i løpet et kalenderår, har brukeren en ekstraordinær oppsigelsesrett som kan utøves innen 2 uker etter at prisøkningen er meddelt.

(6) TIMOCOM forbeholder seg retten til - etter eget forgodtbefinnende - å når som helst modifisere, utvide, slette eller rekategorisere kartfremstillingene og dataelementene, inkludert karakteristikaene og spesifikasjonene til kartfremstillingene samt andre kartrelaterte funksjoner. TIMOCOM er ikke forpliktet til å levere eller utføre vedlikehold, feilreparasjon, korrigeringer (programvarefikser), oppdateringer eller forbedringer (oppgraderinger).

(7) I tillegg gjelder disse sluttbrukerbetingelsene (HERE tjenestevilkår)

(8) Kontraktsforholdet med fratrekk av kostnadspliktige lisenser innledes med skriftlig samtykke eller med undertegnelse av lisenskontrakten, og kan formelt sies opp av begge parter uten at det oppgis årsak med en frist på 14 dager ved utgangen av kalendermåneden. Kontraktsvarigheten er 1 måned. Kontrakten forlenges med 1 måned av gangen såfremt den ikke regulært sies opp av en av partene på et tidligere tidspunkt.

3d Bruksretten tracking-funksjon

(1) Plattform gir brukeren - dersom dette er avtalt - tilgang til telematikkfunksjonen, som kan brukes til å overføre tilgjengelige radio- eller satelittstøttede data for egne kjøretøy, som f.eks. posisjonsdata fra Global Positioning System (GPS), fra eksisterende lokaliseringsenheter eller sensordata fra andre kjøretøysystemer til TIMOCOMs plattform (opplasting) og vise dem ubegrenset for seg selv og andre brukere av plattformen (seere) via ubegrenset frigiving. Plattform gjør det også mulig for seere å vise slike data fra telematikksystemer i andre brukeres kjøretøy hvis det er gitt en tilsvarende frigivelse for slik visning. For å vise slike data kreves en leverandøravtale med en telematikktilbyder for opplasting, og en lisens for applikasjonen TC eMap® eller et annet egnet visningsverktøy for kartvisning som støttes av TIMOCOMs grensesnitt (GPS-share).

(2) Dersom brukeren har tillatt visning av dataene i telematikksystemet for kjøretøyet sitt, forplikter brukeren seg til å sikre uavbrutt tilgjengelighet av disse dataene i det avtalte tidsrommet innenfor rammen av den aktuelle tekniske utviklingen. Brukeren er selv ansvarlig for å overføre dataene til TIMOCOM på riktig vis og til riktig tid.

(3) Bruk og bearbeiding av data fra telematikksystemer i fremmede kjøretøy som ikke leies eller leases permanent av brukeren, er forbudt, med mindre dette tillates 2 brukere av programvaren i henhold til ovenstående punkt 1. I særdeleshet er det forbudt for brukeren å laste opp data fra telematikksystemer hos underleverandører som leverer jevnlig/fast til brukeren. Dersom det blir begått brudd på dette punktet, har TIMOCOM rett til å sperre dataene fra det aktuelle telematikksystemet.

(4) Brukeren er ansvarlig for at funksjonen anvendes på en måte som er i samsvar med bestemmelser for personen/databeskyttelse. Brukeren forplikter seg til å følge alle relevante bestemmelser om personvern og databeskyttelse ved registrering, bearbeiding og anvendelse av data fra funksjonen. I særdeleshet må telematikkdata utelukkende brukes til å koordinere bruken av de gjeldende kjøretøyene eller telematikksystemene innenfor rammen av formålene med tjenesten. Det er ikke tillatt å gi de oppkoblede telematikksystemene utvetydige personnavn (f.eks. navnet til sjåføren) innenfor rammen av tjenesten.

(5) Brukeren samtykker i at TIMOCOM kan registrere, bearbeide og bruke data (særlig posisjonsdata) som er bearbeidet av plattformen. Brukeren kan når som helst med fremtidig virkning tilbakekalle sitt samtykke til registrering, bearbeiding, lagring og bruk av telematikkdata som er bearbeidet av funksjonen. Kontraktsforholdet og brukerens betalingsplikt berøres ikke av dette. Brukeren godtar at TIMOCOM som følge av en slik tilbakekallelse kanskje ikke vil kunne tilby fortsatt bruk av telematikkfunksjonen.
a) Før bruk skal brukeren informere alle som har fått tildelt et telematikksystem, om samtykket i at TIMOCOM kan bearbeide dataene, om de bearbeidede dataenes karakter, om formålet med og varigheten av bearbeidelsen, om hvilke bedrifter som bearbeider dataene samt om muligheten til å stoppe overføring av data.
b) Dersom det i henhold til lovene som kan anvendes overfor brukeren må foreligge et samtykke fra de personene som har fått tildelt et telematikksystem, skal brukeren sikre at alle nødvendige samtykker eller eventuelle tillatte alternativer i henhold til anvendbare lover og bestemmelser (f.eks. bedriftsavtaler) foreligger i skriftlig form. Brukeren skal ta vare på dokumentasjon i to år etter avtaleperiodens slutt og på forespørsel oversende slik dokumentasjon i originalform til TIMOCOM.

(6) Seeren er ansvarlig for at funksjonen anvendes i samsvar med bestemmelsene for personen/databeskyttelse. Vieweren (personen som får tilgang til å se dataene) forplikter seg videre til å følge alle relevante bestemmelser om beskyttelse av data ved registrering, bearbeidelse og anvendelse av dataene via programvaren. I særdeleshet må telematikkdata utelukkende brukes til å koordinere bruken av de gjeldende kjøretøyene eller telematikksystemene innenfor rammen av formålene med tjenesten. Enhver bruk av dataene som ikke er i overensstemmelse med disse målene, er ikke tillatt.

(7) Dersom vieweren (personen som får tilgang til å se dataene) skulle overtre bestemmelser om beskyttelse av data, i særdeleshet ovenstående punkter 4, 5 og 6, har TIMOCOM rett til å si opp avtalen med vedkommende uten forutgående varsel. Vieweren (personen som får tilgang til å se dataene) hhv. brukeren, fritar TIMOCOM fra alle krav som oppstår som følge av vieweren hhv. brukeren ikke følger bestemmelsene om beskyttelse av data, i særdeleshet de ovenstående punktene 4, 5 og 6

(8) Det kostnadspliktige avtaleforholdet starter med skriftlig aksept eller med at TIMOCOM undertegner lisensavtalen. Avtaleforholdet kan formelt sies opp av begge parter uten angivelse av grunn med en frist på 14 dager før kalendermånedens utløp. Kontraktsvarigheten er 1 måned. Kontrakten forlenges med 1 måned av gangen såfremt den ikke regulært sies opp av en av partene på et tidligere tidspunkt.

3e. Bruksretten TC eBid®

(1) Plattformen gir brukeren - i den utstrekning det er avtalt - tilgang til applikasjonen TC eBid®. Her kan brukeren legge ut faste oppdrag fra transport og logistikk til en utvalgt målgruppe (utbydere) eller selv avgi tilbud på anbud (tilbydere). Applikasjonen gjør det mulig for brukeren å beskrive tilbud, å samle inn tilbud for forberedelse av kontraktinngåelse på eget ansvar, å bearbeide tilbud og formidle tilbud.

(2) Utbyderens bruksrett blir virksom når det registreres at den første regningen fra TIMOCOM er betalt, eller ved at TIMOCOM gir tilgang til applikasjonen.

(3) En anbudsutskrivelse er ikke et forpliktende tilbud, men en oppfordring om å avgi tilbud, og er ikke en forpliktelse til å inngå en kontrakt. Den som legger ut anbudet (utbyderen) er klar over at et pristilbud utelukkende refererer til det ytelsen han/hun tilbyr. En gyldig kontrakt kan først komme i stand etter en samfallende erklæringer mellom frakttilbyderen og byderen.

(4) Tilbyderen er bundet til sitt avgitte tilbud i 1 måned etter at utbydelsens løpetid er ute.

(5) TIMOCOM forbeholder seg retten til å kunne kontrollere utbudte tilbud i maksimalt 2 hele virkedager etter at tilbudet er registrert, og til å kunne kontrollere at tilbudene fra tilbyderne er rettmessige, fullstendige og konsise. Et tilbud er i særdeleshet å anse som urettmessig dersom det bryter med gjeldende lov eller offentlige forbud, tredjeparters beskyttelsesretter eller god forretningsskikk. Et tilbud gjelder som ufullstendig dersom vesentlige kontraktselementer eller nødvendig informasjon, for eksempel om nødvendige tillatelser eller lisenser for effektuering, mangler. Et tilbud gjelder eksempelvis som ikke konsist dersom det er preget av reklame eller omhandler en enkelttransport.

(6) Dersom TIMOCOM ― også i etterkant ― oppdager at ledd 5 ikke er overholdt av enten utbyderen eller tilbyderen, har TIMOCOM rett til å slette tilbudet fra applikasjonen, stoppe det eller unnlate å bekjentgjøre det.

(7) TIMOCOM forbeholder seg retten til bare å bekjentgjøre tilbud fra en utbyder som har fått en minst gjennomsnittlig kredittvurdering av et kjent kredittopplysningsbyrå, og som ikke har knyttet omstendigheter til seg som på en konkret måte setter effektueringen av tilbudene i fare. En gjennomsnittlig god kredittvurdering tilsvarer for eksempel en indeks som er høyere enn 300 fra Creditreform e.V. i Tyskland, en "B" hos Euler Hermes Kreditversicherungs-AG eller en "R" fra Coface AG i Europa. Dersom kredittvurderingen av utbyderen synker under denne verdien eller en ekvivalent verdi under tilbudets løpetid, eller dersom TIMOCOM får kjennskap til forhold som på en konkret måte sår tvil om hvorvidt de utbudte tilbudene vil bli betalt, kan TIMOCOM annullere tilbudet eller suspendere det inntil kredittverdigheten bedres igjen.

(8) TIMOCOM har rett til å formidle tilbud til utbydelse eller vurdere en utbydelse mot samtidig betaling av den kompensasjon som TIMOCOM krever for denne utbydelsen.

(9) TIMOCOM har en spesiell avdeling for spørsmål i tilknytning til den konkrete utbydelse fra potensielle tilbydere. Det er TIMOCOM forbeholdt å kunne forlenge utbydelsesfristen med den tiden det eventuelt tar å svare på tilbudet ut over 1 virkedag. Det er også forbeholdt TIMOCOM å kunne slette oppføringer som hindrer andre brukere i å bruke applikasjonen, for eksempel dersom de 
- ikke tjener til å bringe klarhet i spørsmål angående den konkrete utbydelsen,
- er preget av reklame, eller
- kan bringe andre deltakere i vanry.

(10) Enhver bruker er ene og alene ansvarlig for sine opplysninger og tilbud innenfor rammen av en utbydelse som TIMOCOM bekjentgjør eller videreformidler via applikasjonen. TIMOCOM gir ingen garantier for at disse opplysningene er korrekte, fullstendige eller tilstrekkelige, eller for at kontraktene eller fortrolighetsavtalene som kommer i stand på grunnlag av disse opplysningene, blir oppfylt. TIMOCOM er ikke kontraktspart. TIMOCOM gir ingen garantier for at tilbydernes opplysninger er korrekte, fullstendige eller tilstrekkelige, eller for tilbydernes yteevne ― og spesielt ikke dersom disse er innbudt etter ønske fra utbyderen.

(11) Det er TIMOCOM forbeholdt å kunne slette tilbud fra tilbydere eller ikke ta hensyn til dem i den videre prosessen dersom TIMOCOM blir kjent med forhold som på en konkret måte setter tilbyderens yteevne i fare, likeledes dersom gjeldende lov eller offentlige forbud stipulerer at tilbyderen ikke selv kan effektuere den utbudte tjenesten. TIMOCOM kan også velge å slette eller i den videre prosessen ikke ta hensyn til tilbud fra tilbydere som ikke handler i eget navn og for egen regning.

(12) Kontraktsforholdet innledes med skriftlig samtykke eller med undertegnelse av lisenskontrakten, og kan formelt sies opp av begge parter uten at det oppgis årsak med en frist på 14 dager ved utgangen av kalendermåneden. Kontraktsvarigheten er 1 måned. Kontrakten forlenges med 1 måned av gangen såfremt den ikke regulært sies opp av en av partene på et tidligere tidspunkt. Alternativt kan avtaleforholdet defineres som et separat finansregnskap og opphører da automatisk med utbydelsen. Det er ikke nødvendig å si opp avtalen uttrykkelig. Bruksretten til den tilbyderen som er inviterte til en anbudskonkurranse av utbyderen, opphører ved utløp av utbydelsesfristen uten at en spesifisert oppsigelse er nødvendig. Eventuelt gjelder bruksretten i den eksisterende lisenskontrakten.

(13) Dersom forbrukerprisindeksen for EU (HVPI) i henhold til EU-forordning nr. 1921/2001, basis 2005 = 100 punkter, fastsatt av Europakommisjonen (http://epp.eurostat.ec.europa.eu), økes, har TIMOCOM rett til å øke brukeravgiften med samme forholdstall (omregnet til prosent) i forhold til indeksen på tidspunktet for kontraktsinngåelsen. TIMOCOM må ikke gi en separat forklaring på prisendringen. Retningsgivende er til enhver tid den endring som EU-kommisjonen bebuder for oktober. Endringen blir virksom fra 1. januar i det påfølgende år. Ved en reduksjon i forbrukerprisindeksen reduseres brukeravgiften automatisk med samme forholdstall (omregnet til prosent) med virkning fra 1. januar i påfølgende år. Prisen gjelder som fastpris i 1 kalenderår. Denne ordningen kan brukes hvert år.

3f. Bruksretten lagerbørs

(1) Plattformen gjør det mulig for brukeren - i den utstrekning det er avtalt - å tilby lagerkapasitet og få innsyn i tilbudt lagerkapasitet. Publisering av tilbud kan gjøres via plattformen, via TIMOCOMs offentlig tilgjengelige nettside og via www.portatio.com.

(2) Foreldede data skal straks slettes. Data skal angis korrekt i de tiltenkte feltene, med enkel skrift og uten ekstra mellomrom eller andre tegn som utelukkende tjener til uthevelse. TIMOCOM forbeholder seg retten til automatisk å slette data som ikke oppfyller disse kriteriene eller bestemmelsene under ledd 3 punkt 2.

(3) Det kostnadspliktige avtaleforholdet starter med skriftlig aksept eller med undertegnelse av lisensavtalen. Avtaleforholdet kan formelt sies opp av begge parter uten angivelse av grunn med en frist på 14 dager før kalendermånedens utløp. Kontraktsvarigheten er 1 måned. Kontrakten forlenges med 1 måned av gangen såfremt den ikke regulært sies opp av en av partene på et tidligere tidspunkt.

3g. Bruksretten messaging-funksjon

(1) Såfremt det er avtalt gjør messaging-funksjonen det mulig for brukeren å sende meldinger internt på brukerplattformen til en annen bruker som også har registrert seg for denne funksjonen.

(2) Messaging-funksjonen erstatter ikke generelle offentlige kommunikasjonsmidler, og er spesielt ikke egnet for å formidle nødsamtaler eller liknende alarmer til ansvarlige innretninger eller myndigheter.

(3) For å kunne bruke funksjonen er det nødvendig å innrette og vedlikeholde en brukerprofil. Med opprettelsen av messaging-funksjonen kan en bruker bli vist på brukerplattformen som klar til å motta meddelelser. Den registrerte brukeren er selv ansvarlig for innholdet i meldingene som sendes. Meldinger som er sendt av brukerne formidler ikke TIMOCOMs meninger, TIMOCOM gir ikke sitt samtykke til og går ikke god for disse.

(4) Når brukeren innretter messaging-funksjonen, vil TIMOCOM innhente, behandle og lagre personlige og tekniske opplysninger om brukeren, meldinger og informasjon som brukeren selv har gjort tilgjengelig for andre på sin profil. Disse opplysningene brukes av TIMOCOM for følgende formål:
- Kontroll av brukerens identitet
- Tilrettelegging eller opprettholdelse av de avtalte ytelsene
- Sikring av at disse brukerbetingelsene overholdes
- Gjennomføring av transaksjoner som brukeren ønsker
- Oppfylling av lovpålagte forpliktelser eller krav som rettmessig fremsettes av myndigheter eller rettsvesenet.

(5) TIMOCOM garanterer ikke at en melding når frem til mottakeren. Det garanteres heller ikke at en person som er angitt som avsender eller mottaker av en melding faktisk stemmer overens med den personen som sender eller mottar den.

(6) TIMOCOM forbeholder seg retten, men er ikke forpliktet til, å kontrollere meldinger fra en bruker i tråd med fortrolighetsplikten for telekommunikasjon og ved overtredelser av punkt 3 (2) i disse vilkårene å blokkere slike meldinger eller brukerens data eller å sperre brukerens tilgang til messaging-funksjonen.

(7) Med bruken av messaging-funksjonen samtykker brukeren i at en melding som sendes via messaging-funksjonen kan lagres av TIMOCOM på en server i 3 måneder i tråd med fortrolighetsplikten for telekommunikasjon for overføring til den valgte brukeren og gjøre det mulig for denne å vise meldingen. TIMOCOM oppbevarer meldingene til brukeren på serveren frem til meldingen slettes etter ønske av alle som deltar i en kommunikasjon eller i et tidsrom på minst 3 måneder etter oppretting og sending av meldingen, såfremt ikke noe annet er påkrevet eller pålagt av lover, rettslige instanser eller myndigheter. Etter at minsteperioden for lagring er utløpt, må brukeren regne med at meldingen kan bli slettet uten forvarsel.

(8) Brukeren må selv sørge for å ivareta eventuelle forpliktelser til oppbevaring av meldinger. For dette kan brukeren bruke utskriftsfunksjonen for å muliggjøre separat oppbevaring.

(9) Brukeren er ansvarlig for at bruken av messaging-funksjonen skjer i tråd med personvernet. Brukeren forplikter seg til å følge alle relevante bestemmelser om personvern og beskyttelse av data ved registrering, bearbeidelse og anvendelse av dataene via messaging-funksjonen. Enhver bruk av dataene som ikke er i overensstemmelse med disse målene, er ikke tillatt. Brukeren fritar TIMOCOM fra alle krav som oppstår som kan oppstå fordi eller i sammenheng med at bestemmelser om personvern og beskyttelse av data ikke overholdes.

(10) Brukeren kan når som helst med fremtidig virkning tilbakekalle overfor TIMOCOM sitt samtykke til registrering, behandling, lagring og bruk av data som bearbeides av messaging-funksjonen. Kontraktsforholdet og brukerens betalingsplikt berøres ikke av dette. Brukeren godtar at TIMOCOM som følge av en slik tilbakekallelse kanskje ikke vil kunne tilby fortsatt bruk av messaging-funksjonen.

(11) Det kostnadspliktige avtaleforholdet starter med skriftlig aksept eller med at TIMOCOM undertegner lisensavtalen. Avtaleforholdet kan formelt sies opp av begge parter uten angivelse av grunn med en frist på 14 dager før kalendermånedens utløp. Kontraktsvarigheten er 1 måned. Kontrakten forlenges med 1 måned av gangen såfremt den ikke regulært sies opp av en av partene på et tidligere tidspunkt.

3h. Bruksretten TC Connect

(1) TC Connect gir brukeren - i den utstrekning det er avtalt - en forbindelse mellom brukerens egen Transport Management-systemprogramvare (heretter kalt TMS) og plattformen. TC Connect har her funksjonen som et grensesnitt for overføring av data mellom brukerens TMS og plattformen.

(2) Et grafisk brukergrensesnitt er ikke inkludert. For visning av innholdet på plattformen kan det være nødvendig å inngå avtale om ytterligere lisenser.

(3) Tilknytningen mellom brukerens TMS og dette grensesnittet, og dermed med plattformen, er brukerens eget ansvar. Her kan TIMOCOM bistå brukeren i form av en teknisk produktbeskrivelse av grensesnittet. Den tekniske produktbeskrivelsen inngår ikke i denne avtalen. Det kan ikke garanteres at den tekniske produktbeskrivelsen kan brukes uten tekniske forkunnskaper om grensesnitt.

(4) Avtaleforholdet starter med skriftlig aksept eller med undertegnelse av lisensavtalen, og kan regulært sies opp av begge parter uten angivelse av grunn med en frist på 14 dager innen kalendermånedens utløp. Kontraktsvarigheten er 1 måned. Kontrakten forlenges med 1 måned av gangen såfremt den ikke regulært sies opp av en av partene på et tidligere tidspunkt.

3i. Bruksretten "Dokumentstyringsservice"

(1) Plattformen gir brukeren - i den utstrekning det er avtalt - tilgang til tjenesten "Dokumentsstyringsservice" (DMS), som brukeren kan bruke til å overføre egne dokumenter til TIMOCOM-plattformen (opplasting) og legge dem ut for visning for andre brukere av plattformen. TIMOCOM forbeholder seg retten til begrensninger med henblikk på format, volum og mengden av dokumenter.

(2) Dokumenter som brukeren overfører, lagres i kryptert form innenfor EU. Datainnhenting skjer per nedlasting av en autorisert bruker, mens rettighetene til dataene forblir hos brukeren som har overført dem. Brukeren som overfører dokumentene samtykker i at TIMOCOM kan registrere, bearbeide og bruke data som er generert ved hjelp av DMS.

(3) Teknologier og funksjonaliteter i DMS er beskyttet av opphavsretten, helt og fullt eid av TIMOCOMs og lisensgiverne og beskyttet gjennom internasjonale avtaler og andre lover i brukslandet.

(4) TIMOCOM fritas fra ytelsen dersom lagringsplassen er uten tilgjengelighet og ikke kan benyttes iht. siffer 2 avsats 1 i disse vilkårene pga. omstendigheter som er forårsaket av utenforstående lisensgivere eller som ikke kan legges TIMOCOM til last. Brukeren blir umiddelbart informert om en slik svikt og fristilles fra motytelser i dette tidsrommet.

(5) Brukeren er eneansvarlig for bruken av sin tilgang til DMS, og må avholde seg fra enhver form for misbruk og alle typer forsøk på å hente inn utillatt informasjon på egenhånd eller via andre, eller å gripe inn i systemet på plattformen. I slike tilfelle må brukeren dekke kostnader som oppstår, inkludert utgifter som oppstår for TIMOCOM for å kontrollere innretningene og/eller som skyldes feil eller mangler som ligger i brukerens ansvarsområde. Brukeren må informere TIMOCOM umiddelbart om tilgangsmuligheter til produktene for uautoriserte tredjeparter eller andre overtredelser av datasikkerheten som brukeren kjenner til eller har mistanke om, og iverksette alle andre hensiktsmessige tiltak umiddelbart og uten kostnader for TIMOCOM, spesielt hvis brukeren har blitt oppfordret til dette av TIMOCOM og de påkrevde tiltakene ikke går utover rimelighetens grenser.

(6) Før overføring av dokumenter må brukeren kontrollere dem med henblikk på skadelig innhold, og spesielt kontrollere dem for skadelig programvare ved hjelp av oppdaterte virusprogrammer.

(7) Brukeren kan til enhver tid tilbakekalle sitt samtykke overfor TIMOCOM til registrering, behandling, lagring og bruk av data som behandles av DMS med fremtidig virkning. Kontraktsforholdet og brukerens betalingsplikt berøres ikke av dette. Brukeren godtar at TIMOCOM som følge av en slik tilbakekalling kanskje ikke vil kunne tilby fortsatt bruk av DMS.

(8) Brukeren forplikter seg til å håndtere dokumentene i samsvar med personvern og til å overholde alle rettslig gjeldende personvernbestemmelser.

(9) Ved overtredelser av personvernrettsbestemmelser, særlig som angitt i forrige avsnitt (8), er TIMOCOM berettiget til å si opp kontrakten uten forutgående varsel. Brukeren fritar TIMOCOM fra alle krav som oppstår på grunn av eller i sammenheng med manglende overhold av personvernbestemmelser, kontraktsbestemmelser eller andre gjeldende lovbestemmelser.

(10) DMS er ingen erstatning for et elektronisk dataarkiv, og spesielt foreligger det ingen revideringssikker, tidsmessig ubegrenset oppbevaring av dokumenter fra TIMOCOMs side. Brukeren må selv sørge for å ivareta eventuelle forpliktelser til oppbevaring av meldinger. Når bruksretten er utløpt, må brukeren regne med at dokumenter brukeren har overført kan bli slettet uten forvarsel.

(11) Kontraktsforholdet innledes med skriftlig samtykke eller med undertegnelse av lisenskontrakten, og kan formelt sies opp av begge parter uten at det oppgis årsak med en frist på 14 dager ved utgangen av kalendermåneden. Kontraktsvarigheten er 1 måned. Kontrakten forlenges med 1 måned av gangen såfremt den ikke regulært sies opp av en av partene på et tidligere tidspunkt.

3j. Bruksretten "GPS-share"

(1) "GPS-share" muliggjør - i den utstrekning det er avtalt - en forbindelse mellom brukerens egen programvare og plattformen. "GPS-share"-funksjonen virker da som et grensesnitt for overføring av data mellom programvaren og plattformen. Bestemmelser for personvern/databeskyttelse for telematikkfunksjonen i TC eMap® (punkt 3-7) gjelder for telematikkdata.

(2) Et grafisk brukergrensesnitt er ikke inkludert. For visning av innholdet på plattformen kan det være nødvendig å inngå avtale om ytterligere lisenser.

(3) Tilknytningen mellom brukeren programvare og dette grensesnittet, og dermed med plattformen, er brukerens eget ansvar. Her kan TIMOCOM bistå brukeren i form av en teknisk produktbeskrivelse av grensesnittet. Den tekniske produktbeskrivelsen inngår ikke i denne avtalen. Det kan ikke garanteres at den tekniske produktbeskrivelsen kan brukes uten tekniske forkunnskaper om grensesnitt.

(4) Avtaleforholdet starter med skriftlig aksept eller med undertegnelse av lisensavtalen, og kan regulært sies opp av begge parter uten angivelse av grunn med en frist på 14 dager innen kalendermånedens utløp. Kontraktsvarigheten er 1 måned. Kontrakten forlenges med 1 måned av gangen såfremt den ikke regulært sies opp av en av partene på et tidligere tidspunkt.

3k. Bruksretten TC Transport Order®

(1) Med applikasjonen TC Transport Order® gir plattformen brukeren muligheten til - i den utstrekning det er avtalt - å laste opp, bearbeide, sende og vise erklæringer og dokumenter for dokumentasjon og støtte til inngåelsen av en transportavtale med en annen avtalepart. For å gjøre dette kan brukeren opprette maler, bearbeide skjemaer, kommentere erklæringer og lagre dem på plattformen. TIMOCOM kan legge tidligere transaksjoner til disposisjon for brukeren i oversikter.

(2) Andre avtalepartnere kan være brukere av plattformen eller andre kontakter som frakttilbyderen selv har opprettet. En slik tredjepart-kontakt får ingen egen bruksrett til plattformen når dokumentene oversendes.

(3) I skjemaene kan visse opplysninger være forinnstilt av tekniske grunner. Forinnstilling er ingen anbefaling fra TIMOCOM. Brukeren tilpasser disse angivelsene etter behov på eget ansvar. Brukerens individuelle språkinnstillinger på plattformen kan påvirke overskrifter og beskrivelser i et skjema, og kan derfor avvike mellom senderen og mottakeren av en erklæring. Overskrifter og beskrivelser i skjemaer, samt oversettelsen av disse, er først og fremst ment for brukernes komfort og er uforpliktende forslag til formuleringer fra TIMOCOMs side. For tolkningen av slike begreper i overskrifter og beskrivelser i skjemaet vil brukerne inngå egne avtaler. Språkinnstillingen hos den som legger inn skjemaet er forhåndsinnstillingen for det dokumentet som betegnes som "forpliktende".

(4) Brukeren er klar over at hvis det avgis sammenfallende erklæringer om de vesentlige bestanddeler i en transport innenfor applikasjonen, trår en gyldig avtale i kraft mellom partene, med de bekreftede rettigheter og plikter.

(5) TIMOCOM kan hjelpe brukeren med å overholde oppbevaringsforpliktelser. For dette formålet kan TIMOCOM innhente og bearbeide data som oppstår under transaksjoner, og lagre dem i en periode på opptil 10 forretningsår. Brukeren har selv det fulle ansvaret for å overholde eventuelle oppbevaringsforpliktelser. TIMOCOM stiller en eksportfunksjon for data til rådighet for å gi brukeren en separat oppbevaringsmulighet. TIMOCOM forbeholder seg retten til å begrense den lagringsplassen som brukes til lagring av transaksjoner i henhold til "fair use"-prinsippet iht. 3.3 i disse vilkårene; lagringsplass som trengs ut over dette forutsetter en separat avtale. Hvis en bruker forlanger tilgang til eller utlevering av disse lagrede dataene etter at brukerkontrakten er avsluttet, har TIMOCOM rett til å holde tilbake en slik tilgang eller nekte utlevering frem til betaling av et rimelig gebyr som dekker denne innsatsen, samt betaling av eventuelle åpne krav iht. denne lisensavtalen.

(6) Kontraktsforholdet innledes med skriftlig samtykke eller med undertegnelse av lisenskontrakten, og kan formelt sies opp av begge parter uten at det oppgis årsak med en frist på 14 dager ved utgangen av kalendermåneden. Kontraktsvarigheten er 1 måned. Kontrakten forlenges med 1 måned av gangen såfremt den ikke regulært sies opp av en av partene på et tidligere tidspunkt.

3l. Bruksretten "Transportforespørsel"

(1) Plattformen gir brukeren - i den utstrekning det er avtalt - tilgang til funksjonen "Transportforespørsel". Her kan brukeren legge ut enkelte fraktoppdrag til en målgruppe brukeren velger ut (frakttilbydere) eller avgi en pris for et tilbud (bydere). Funksjonen gjør det mulig for brukeren å beskrive og bearbeide enkeltoppdrag for frakt, samt å innhente tilbud og prisinformasjon for dette.

(2) I målgruppen kan det inngå brukere av plattformen og andre kontakter som frakttilbyderen selv har opprettet.

(3) TIMOCOM forbeholder seg retten til å begrense mengden av tilbydere som kan velges for et tilbud til et enkelt fraktoppdrag. Dessuten forbeholdes retten til å begrense tidsrommet mellom tilbudet og det planlagte leveringstidspunktet.

(4) Et frakttilbud er ikke et forpliktende tilbud, men en oppfordring om å avgi tilbud, og er ikke en forpliktelse til å inngå en kontrakt. Frakttilbyderen er klar over at et pristilbud utelukkende refererer til det ytelsen han/hun tilbyr. En gyldig kontrakt kan først komme i stand etter en sammenfallende erklæringer mellom frakttilbyderen og tilbyderen.

(5) Ikke-aktuelle data må slettes umiddelbart. Data skal angis korrekt i de tiltenkte feltene, med enkel skrift og uten ekstra mellomrom eller andre tegn som utelukkende tjener til uthevelse. TIMOCOM forbeholder seg retten til å slette data som ikke oppfyller disse kriteriene eller bestemmelsene under ledd 3 punkt 2 uten varsel.

(6) Kontraktsforholdet innledes med skriftlig samtykke eller med undertegnelse av lisenskontrakten, og kan formelt sies opp av begge parter uten at det oppgis årsak med en frist på 14 dager ved utgangen av kalendermåneden. Kontraktsvarigheten er 1 måned. Kontrakten forlenges med 1 måned av gangen såfremt den ikke regulært sies opp av en av partene på et tidligere tidspunkt. Bruksretten til en tilbyder som er innbudt til et tilbud av frakttilbyderen, opphører når det gis tilslag til en av tilbyderne, uten at en spesifisert oppsigelse er nødvendig. Eventuelt gjelder bruksretten i den eksisterende lisenskontrakten.

4. Brukervederlaget

(1) Brukervederlaget forfaller til betaling forskuddsvis før brukerperioden og skal være registrert innbetalt hos TIMOCOM senest innen tredje virkedag av brukerperioden. Regninger fra TIMOCOM for tilleggsytelser forfaller umiddelbart. Betalingskostnader dekkes i sin helhet av brukeren med unntagelse av lovreglene for SEPA-betalinger.

(2) Brukeren har ikke rett til å holde tilbake eller avregne sine ytelser mot motkrav, med mindre det er snakk om ubestridelige eller rettskraftig avgjorte motytelser.

(3) Hvis TIMOCOM har gitt en bruker rabatt på grunn av forhåndsbetaling av lisensgebyrene for en gitt avregningsperiode, vil denne rabatten bortfalle med tilbakevirkende kraft for kontrakten eller for en del av kontrakten hvis denne avsluttes i den gitte perioden pga. en regulær oppsigelse fra kundens side. Det samme gjelder hvis oppsigelsen skjer av en viktig grunn fra TIMOCOMs side.

(4) TIMOCOM kan øke prisen på den avtalte lisensen årlig dersom det ikke er avtalt noen uttrykkelig prisgaranti for det aktuelle tidsrommet. TIMOCOM vil gi skriftlig varsel om prisøkningen minst fire uker i forveien. Dersom prisøkningen er større enn 5 % i forhold til prisen i samme tidsrom året før, kan kunden si opp lisensen innen 14 dager etter at den økte prisen starter å gjelde. Bortfall av rabatt eller utløp av en tidsbegrenset særskilt avtale er ikke å betrakte som prisøkning i henhold til denne klausulen. Dersom TIMOCOM én eller flere ganger unnlater å gjøre bruk av sin rett til prisøkning, innebærer ikke det at firmaet gir avkall på retten. Forhåndsbetaling gir ingen prisgaranti for tidsrommet forhåndsbetalingen gjelder.

5. Likebehandling, underlisenser, beskyttelsesretter, databeskyttelse

(1) Programvaren gir brukeren tilgang til brukerplattformen på lik linje med andre brukere uten krav på å bli foretrukket foran andre brukere.

(2) Denne lisenskontrakten gir ikke brukeren rett til å dele ut underlisenser eller til å gi data- eller brukermulighetene ervervet gjennom programvaren videre til tredjeparter, især ikke for å bruke programvaren til å utforme egne EDB-tekniske beskyttelsesretter. Programvaren og kildekoden er beskyttet i henhold til opphavsretten. Programvaren er til enhver tid TIMOCOMs eiendom. Programvaren inneholder muligvis koding som er andre parters åndsverk, og tilhørende merknader om dette, muligens via lenker. Slik koding er lisensert på grunnlag av lisensavtaler eller lisensbestemmelser fra tredjeparten til brukeren. Brukeren aksepterer gyldigheten av slike lisensavtaler eller lisensbestemmelser.

(3) For å muliggjøre rask rettsbehandling skal brukeren melde fra til TIMOCOM om enhver bruk fra tredjeparter som han/hun får kjennskap til og som representerer et brudd på brukerreglene for denne kontrakten.

(4) Brukeren har ingen rett på løpende programvareteknisk rådgivning, etterlevering av oppdateringer eller ytterligere databærere, og spesielt ingen rett på kildekoden å videreutvikle, disassemblere eller forandre programvaren. Det er forbudt for brukeren å bruke den lisensierte programvaren til programvareteknisk videreutvikling, modifiserte versjoner eller til produksjon av kopier til tredjeparter, herunder også andre brukere. Enhver bruk som går ut over dette, det være seg kopiering, parallell eller alternerende bruk ved ulike arbeidsplasser eller til fordel for ulike forretningsvirksomheter og/eller filialer, krever skriftlig avtale om tilleggslisenser som det må betales vederlag for.

(5) Brukeren forplikter seg til å opplyse TIMOCOM om alle forretningsmessige endringer i sin bedrift som er relevante for handels- eller foretaksregistrene umiddelbart etter at endringen er registrert. Det gjelder spesielt omgjøringer, adresseendringer, samt inntredener og fratredelser av personer som er registrert som representanter i handels- og foretaksregistre.

(6) Brukeren sier seg innforstått med at TIMOCOM av sikkerhetsmessige årsaker og for å kunne forbedre dataoverføringen lagrer brukerens tekniske data for identifisering og tilordning. Dette kan være bruksenhetavhengige anonyme data, som operativsystem, skjermoppløsning, nettleser, prosessor-ID og -hastighet, fysisk minne og MAC-adresse, og data som under visse omstendigheter kan inneholde personreferanser, som IP-adresse, apparatkode, domain-DNS, installasjonsbane, brukerkode, språkinnstilling, informasjonskapsler ("cookies") og telematikkdata.
Dessuten lagrer og bearbeider TIMOCOM personrelaterte data når brukeren registrerer seg for en TIMOCOM-konto ved oppretting av profilen for visning på plattformen, som f.eks. brukerens navn, tiltaleform, kontaktdata, tilordning til en brukerbedrift eller angitte språkkunnskaper.

(7) Brukeren sier seg innforstått med at TIMOCOM lagrer brukerens forretningsopplysninger med tanke på kontraktsinngåelse og kontraktsavvikling, samt innhenter informasjon om brukeren hos et kjent kredittopplysningsbyrå.

(8) Brukeren samtykker i at TIMOCOM kan videreformidle brukerens personrelaterte data til datter- eller partnerselskaper for å kunne gjennomføre lisensavtalen eller brukerrelaterte serviceoppdrag. Per i dag har TIMOCOM følgende datter- og partnerselskaper: TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR- 75008 Paris; TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES- 08328 Alella/Bacelona; Hock R. TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris; TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona; Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár; D.A. Korbut, ul. Motylewska 24, PL-64-920 Piła; DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ- 400 01 Ústí nad Labem; Ticonex GmbH, Bessemer Straße 2-4, DE-40699 Erkrath, Tyskland.
Disse selskapene registrerer og bearbeider brukerens data utelukkende på vegne av TIMOCOM og i henhold til TIMOCOMs instrukser. Selskapene er forpliktet av TIMOCOM til å overholde gjeldende lover og bestemmelser om beskyttelse av data. Videreformidling av brukerens personrelaterte data til tredjeparter kan i tillegg skje dersom lovbestemmelser, gjennomførbare administrative eller rettslige forordninger krever det - eller for å forhindre eller motarbeide straffbare handlinger eller overtredelser av disse lisensbestemmelsene. Data som ikke er personrelaterte, f.eks. anonymiserte data eller data som er ment for tredjeparter for å kunne oppfylle kontraktens formål, kan lagres og bearbeides av TIMOCOM, og videreformidles til tredjeparter.

(9) Brukeren kan til enhver tid tilbakekalle eller begrense sitt samtykke overfor TIMOCOM til registrering, bearbeiding, lagring og bruk av sine personrelaterte data med fremtidig virkning. Tilbakekallingen eller erklæringen om begrensning kan rettes til:

TIMOCOM GmbH
Datenschutz
Timocom Platz 1
40699 Erkrath, Tyskland

E-post: datenschutz(at)timocom.com

Kontraktsforholdet og brukerens betalingsplikt berøres ikke av tilbakekallingen eller begrensningen. Brukeren godtar at TIMOCOM som følge av en slik tilbakekalling eller begrensning kanskje ikke vil kunne tilby fortsatt bruk av plattformen.

(10) TIMOCOM gjør oppmerksom på at i henhold til § 31 i den tyske personvernloven (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) blir opplysninger om utestående fordringer som ikke avvikles i henhold til kontrakten, sendt til SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tyskland, hvis kontraktsforholdet som ligger til grunn for fordringen kan sies opp med umiddelbar virkning på grunn av manglende betaling og hvis kravet til tross for at forfallsdatoen er utløpt ikke har blitt innløst innen den meddelte tidsfristen. Mer informasjon om SCHUFA er å finne på www.meineSCHUFA.de.

6. Garanti og ansvar

(1) TIMOCOM garanterer utelukkende at plattformen er egnet for bruk i avtalt omfang. Opplysninger i produktbeskrivelser, prospekter og brukermerknader fra TIMOCOM er uforpliktende anbefalinger. Ut over dette har TIMOCOM intet ansvar. TIMOCOM gir spesielt ingen garantier for aktualiteten, riktigheten og fullstendigheten av data som er lagt inn av andre brukere, og heller ikke for at plattformen er kompatibel med de EDB-tekniske omgivelsene hos brukeren eller med dataforbindelsene som brukes.

(2) Oppretting av hyperlenker er ikke en del av de kontraktfestede ytelsene. Det samme gjelder opplysninger som er tilgjengelige på tredjeparters internettsider via hyperlenker på TIMOCOMs hjemmeside. Disse opplysningene kan heller ikke anses som en nærmere beskrivelse av de kontraktfestede ytelsespliktene. De opprettede hyperlenkene samt sidene som gjøres tilgjengelige via disse hyperlenkene, kontrolleres ikke til enhver tid. TIMOCOM er således ikke ansvarlig for innholdet på disse sidene eller for riktigheten av dem.

(3) TIMOCOM er ikke ansvarlig for skade som ulike brukere påfører hverandre, det være seg gjennom tap av data, overføringsproblemer i tilknytning til data eller på annet vis. TIMOCOM er ikke ansvarlig for skadelig programvare eller skadelige programkoder (virus, trojanere, ormer etc.) som brukere fører med seg inn på brukerplattformen eller som blir overført i forbindelse med brukeres tilbudsvedlegg eller tilbudsbeskrivelser og sprer seg fra disse. Brukeren er direkte ansvarlig for at han/hun ikke overfører slik skadelig programvare.

(4) TIMOCOM er verken kontraktspartner eller formidler av en kontrakt som er inngått ved hjelp av plattformen eller bud for en relevant erklæring. TIMOCOM gir således ingen som helst slags garantier for at kontrakter som er avtalt mellom brukerne avvikles på riktig måte, eller at de er lønnsomme. Brukeren har selv ansvar for å kontrollere riktigheten av data og opplysninger formidlet ham/henne av tredjeparter. Meldinger fra brukere som sendes eller vises via plattformen utgjør ingen erklæringer eller meninger fra TIMOCOMs side; TIMOCOM gir ikke sitt samtykke til og går ikke god for disse. TIMOCOM garanterer på ingen måte at meldinger eller varsler som sendes via plattformen når frem til sitt mål, eller at de mottas og leses av den adresserte brukeren. Det garanteres heller ikke at en person som er angitt som avsender eller mottaker av en melding eller et varsel faktisk stemmer overens med den personen som sender eller mottar den.

(5) Brukeren frigjør TIMOCOM fra alle forpliktelser som oppstår ved at brukeren ikke bruker plattformen forskriftsmessig i henhold til denne kontrakten. TIMOCOM inngår  på samme måte tilsvarende avtaler med andre brukere og kan (etter at TIMOCOMs egne skadeserstatningskrav er innfridd) overlate eventuelle skadeserstatningskrav overfor andre brukere til brukeren for å dekke et tap.

(6) Faren i tilknytning til manglende eller feil formidling av data overføres til brukeren så snart dataene har forlatt TIMOCOMs innflytelsesområde.

(7) Ansvarsbegrensningene eller -unntakene i denne kontrakten angående skade påført brukeren gjelder ikke i tilfeller der
a) TIMOCOMs eller deres medhjelpere har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt,
b) TIMOCOM eller deres medhjelpere er skyld i brudd på en vesentlig kontraktsplikt, som setter oppnåelsen av kontraktsmålet i fare,
c) TIMOCOM har ansvar grunnet handling i ond tro eller innrømmelse av en garanti,
d) TIMOCOM har ansvar etter gjeldende lover, som for eksempel den tyske produktansvarsloven eller
e) lovmessig ansvar for skader på liv, legeme eller helse
forårsaket av TIMOCOM eller deres medhjelpere.

(8) Dersom brukeren er en bedrift, er TIMOCOMs ansvar begrenset til forutsigbare avtaletypiske skader ved avtaleinngåelse som følger:
a) I tilfeller som i foranstående punkt 7 a) ved grov uaktsomhet fra enkle medhjelpere,
b) I tilfeller som i foranstående punkt 7 b) ved enkel uaktsomhet.
Når det gjelder tap av data, programmer og gjenoppretting av disse gjennom bruk av plattformen, er TIMOCOM i tilfellene av foranstående avsnitt 7 lit. a) og b) bare ansvarlig dersom dette tapet ikke kunne ha vært unngått for brukeren gjennom egnede forebyggende tiltak, som for eksempel regelmessig datasikring.

(9) Bestanddeler av plattformen som er merket «BETA» eller «BETA-versjon», er i prinsippet uferdige produkter. Slike produkter har alle vesentlige funksjoner, men har begrensninger når det gjelder ytelse, kompatibilitet og stabilitet, da erfaring viser at ikke alle maskin- og programvaremiljøer og ikke all bruk kan simuleres før utgivelse. TIMOCOM stiller derfor slik BETA-programvare til rådighet bare for uforpliktende testing, der det trengs rapportering om brukernes opplevelser. Produktive egenskaper og feilfrihet kan ikke garanteres, ei heller fravær av alvorlige feil. Brukeren aksepterer at TIMOCOM ikke har ansvar for foranstående, og heller ikke for systemsvikt, tap av data, mangler og følgeskader av mangler eller tapt profitt. Før installasjon og bruk av en BETA-bestanddel på plattformen må brukeren sørge for fullstendig datasikring.

7. Reklamasjoner

(1) Dersom TIMOCOM mottar informasjon om en bruker som tilsier at han/hun har brutt sine plikter i en fraktkontrakt, i denne kontrakten eller begått et straffbart brudd på annen gjeldende lov (heretter kalt "klage"), har TIMOCOM rett til, men er ikke forpliktet til, å videreformidle disse klagene, med eller uten nevnelse av klager, til den angjeldende brukeren eller, etter at han/hun er avhørt og kontrollert, til andre brukere.

(2) Brukeren som klagen retter seg mot („Angjeldende“), er forpliktet til uten forsinkelse og senest innen én uke etter at meddelelsen om klagen er mottatt, å ta stilling til klagen skriftlig overfor TIMOCOM og sørge for å utbedre klageårsaken eller i det minste å begrunne det dersom det tar lenger tid å svare på klagen.

(3) Dersom brukeren i sin stillingstagen ikke lykkes i å svekke anklagen om brudd på forpliktelser, har TIMOCOM rett til - men ikke plikt til - å oppfordre brukeren om å rette opp kontraktsbruddet innen ytterligere én uke. Dette kravet om oppretting skal gjennomføres med mindre TIMOCOM ut fra omstendighetene ikke anser det nødvendig.

(4) Rettighetene i foranstående ledd 2 og 3 angående retten til sperring eller oppsigelse er utelukkende i TIMOCOMs interesse. Dersom TIMOCOM ikke gjør bruk av disse rettighetene, kan det heller ikke gis garantier overfor de øvrige brukerne.

(5) TIMOCOM er ikke forpliktet til å behandle mottatte klager.

8. Ekstraordinær oppsigelse, lisensvarighet, sluttbestemmelser

(1) Bruksrettens varighet er regulert i de individuelt avtalte modulene. I en kostnadsfri testperiode gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist.

(2) Begge parter kan si opp denne kontrakten ekstraordinært uten å overholde oppsigelsesfristen dersom det foreligger en viktig grunn. En viktig grunn til ekstraordinær oppsigelse fra TIMOCOMs side foreligger særlig når
a) brukeren er betalingsudyktig eller står i fare for å bli betalingsudyktig,
b) åpning av insolvensbehandling av brukerens formue er avslått i mangel av masse, eller brukeren må avgi en erklæring på tro og ære,
c) brukeren begår et straffbart brudd på bestemmelsene i disse betingelsene, som setter oppnåelsen av kontraktsmålet i fare eller som gir rett til sperring i henhold til punkt 3 ledd 4 eller 5,
d) brukeren kommer mer enn 14 kalenderdager på etterskudd med et beløp som tilsvarer et brukervederlag for én måned eller
e) forholdet mellom andelstakerne i selskapet til brukeren endrer seg med 25 % eller mer, eller det blir formelt representert av andre personer, i forhold til tilstanden ved inngåelsen av kontrakten.

(3) Bruksretten gjelder fra det tidspunktet da TIMOCOM frigir den, og ender samtidig som kontraktsforholdet.

(4) Ved kontraktsslutt skal brukeren umiddelbart slette programvaren og slutte å bruke den. Brukeren har ikke rett til å holde tilbake programvaren.

(5) Dersom brukeren er en bedrift, en offentlig juridisk person eller offentlig særformue etter § 310, 1. ledd, 1. setning i BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), eller dersom han/hun ikke har noe alminnelig verneting i Tyskland, er Düsseldorf avtalt som betalingssted og verneting. Tysk lov gjelder, ikke FNs kjøpslov.

(6) Dersom TIMOCOM leverer oversettelser av denne avtalen eller av deler av avtalen til brukeren, skal den tyske originalteksten være retningsgivende og rettslig bindende dersom det foreligger motsetninger eller avvik mellom oversettelsen og den tyske originalteksten.

(7) Dersom enkeltbestemmelser i disse betingelsene skulle være uvirksomme, berører ikke dette gyldigheten av de øvrige bestemmelsene. I stedet for den uvirksomme bestemmelsen gjelder den virksomme ordningen som avtalt som kommer nærmest målet for den uvirksomme bestemmelsen.

Stand: 31.01.2019

§ Tjenester

1. TIMOCOM GmbH yter utelukkende bistand når oppdragsgiveren skal innkreve sitt rene fakturabeløp. TIMOCOM vil kun etter obligatorisk eget skjønn oppfordre skyldneren til å ta stilling til/betale åpne fordringer.

2. TIMOCOM påtar seg ingen garantier for at innkrevingen vil føre fram.

3. Hvis skyldnerens har utført betalinger, kreditnotaer eller kompensasjoner etter at inndrivingen har blitt gjort, regnes innkrevingstjenesten som gjennomført, dersom oppdragsgiver ikke senest 2 uker etter oppgitt betalingsfrist dokumenterer overfor TIMOCOM at fordringen allikevel ikke har blitt gjort opp.

4. Oppdraggiver forbeholdes retten til enhver tid til å ta ytterligere skritt for å kreve inn utestående.

§ 2 Honorering

1. Fakturaen forfaller omgående etter den er mottatt.

2. TIMOCOM kan motregne innbetalinger fra skyldneren med egne krav overfor oppdragsgiver (avregning av mellomværende)

3. TIMOCOM forbeholder seg retten til å innkreve fakturabeløpet sammen med andre fakturaer, dersom det allerede foreligger en autogirofullmakt fra oppdragsgiver i dette forretningsforholdet. Oppdragsgiver gir TIMOCOM fullmakt til å trekke det ubestridte fakturabeløpet fra den kjente forretningskontoen.

§ Start og avslutning

1. Oppdragsgiver er bundet til sitt tilbud om oppdragstildeling i 3 arbeidsdager. Kontrakten opprettes ved at oppdraget aksepteres av TIMOCOM. For å akseptere oppdraget kreves ingen spesiell form. Dette kan spesielt skje stilltiende. TIMOCOM har akseptert kontrakten spesielt i de tilfeller når TIMOCOM beviselig allerede har utført innkrevingsskritt mot skyldneren.

2. Under overholdelse av fristen på 2 uker kan oppdragsgiver si opp avtalen. Dersom det allerede har blitt utført innkrevingsskritt hos skyldneren, er oppdragsgiver forpliktet til å informere om innbetalinger i forbindelse med tildelt oppdrag og TIMOCOM beholder retten til å motta avtalt honorar.

3. Uberørt av dette har begge parter rett til ekstraordinær oppsigelse ved alvorlig pliktbrudd.

4. Dersom oppdragsgiver eller skyldner taper eller avslutter sin kundestatus hos TIMOCOM på grunn av et innkrevingsoppdrag, har oppdragsgiver og TIMOCOM rett til å tre tilbake fra avtalen. Avtalen gjelder da også for framtiden som oppløst.

5. Dersom man i innkrevingsprosessen stadfester at kravet sannsynligvis ikke kan kreves inn, avsluttes innkrevingen og oppdragsgiver informeres. Et krav gjelder som ikke mulig å innkreve spesielt i følgende tilfeller: kravet bestrides, er overført tredjepart, saken er innstevnet, det foreligger eierdokumentasjon eller kravet er belastet med rettigheter hos tredjepart eller skyldneren er betalingsudyktig. Avtalen gjelder da også for framtiden som oppløst.

6. Oppdragsgiver er forpliktet til å hjelpe TIMOCOM med relevant informasjon. Dersom TIMOCOM etter oppfordring i løpet av 14 dager allikevel ikke mottar nødvendig informasjon for å kunne behandle oppdraget, da er TIMOCOM berettiget til å avslutte oppdraget og avregne grunngebyret/det honoraret som har blitt opptjent.

§ 4 Ansvar

1. TIMOCOMs ansvar for oppdragsgiverens skader pga. overtakelse eller gjennomføring av kontrakten er begrenset til tilfeller der
a) TIMOCOMs eller deres medhjelpere har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt,
b) TIMOCOM eller deres medhjelpere er skyld i brudd på en vesentlig kontraktsplikt, som setter oppnåelsen av kontraktsmålet i fare,
c) TIMOCOMs har ansvar grunnet handling i ond tro eller innrømmelse av en garanti,
d) TIMOCOM har ansvar etter tvingende lov, som for eksempel den tyske produktansvarsloven eller
e) lovmessig ansvar for skader på liv, legeme eller helse
forårsaket av TIMOCOM eller deres medhjelpere.

2. Dersom brukeren er en bedrift, er TIMOCOMs ansvar begrenset til forutsigbare avtaletypiske skader ved avtaleinngåelse som følger:
a) I tilfeller som i foranstående punkt 1 a) ved grov uaktsomhet fra enkle medhjelpere,
b) I tilfeller som i foranstående punkt 1 b) ved enkel uaktsomhet.

3. Oppdragsgiver er ansvarlig for at utestående beløp har forfalt og er ubestridt, samt at TIMOCOM har mottatt all nødvendig dokumentasjon og informasjon. Det påpekes at oppdragsgiver kan kreve at skyldneren erstatter kostnadene for honoraret for innkrevingstjenesten kun i de tilfeller når skyldneren er forsinket med sine betalinger og når han er forpliktet til dette iht. lovverket. Når det gjelder disse kostnadene, må oppdragsgiver henvende seg direkte til skyldneren.

4. TIMOCOM forbeholder seg retten til å makulere all dokumentasjon etter avsluttet oppdrag og som etter gjeldene lovbestemmelser ikke må oppbevares.

§ 5 Annet

1. Alle avtaler må inngås skriftlig.

2. Dersom oppdragsgiver ikke er forbruker, er det Düsseldorf som er betalingssted og rette verneting. Det er tysk rett som gjelder.

3. Dersom en av bestemmelsene i avtalen skulle være eller bli ugyldig, berører dette ikke gyldigheten til de andre bestemmelsene eller avtalene. Isteden for en ugyldig bestemmelse forplikter partene seg til å inngå en gyldig avtale som så nært som mulig omfatter formålet til den ugyldige bestemmelsen.

Stand: 01.10.2014

Til toppen

Jeg aksepterer at denne siden bruker informasjonskapsler til analyser, personalisert innhold og reklame. Les mer her